Skandia ett år som självständigt bolag: starkt resultat och god avkastning

Skandia visar ett starkt 2012 med god avkastning och ökad försäljning. Totalavkastningen i livbolaget uppgick till 7,3 procent.

– Att forma ett nytt bolag är en krävande och rolig uppgift. Sedan i januari har vi inte bara hunnit klippa banden med förra ägaren Old Mutual, utan också verkställt en ny strategi, minskat kostnader och implementerat en ny organisation. Dessutom har försäljning och resultat överträffat våra förväntningar, säger Bengt-Åke Fagerman, koncernchef på Skandia.

Totalavkastningen i Skandia Liv uppgick till 7,3 procent 2012. Bland portföljförändringarna under året kan nämnas Skandia AB som nu utgör en strategisk tillgång i Liv-koncernen. Övriga förändringar i tillgångsfördelningen som gjorts är en fortsatt gradvis ökning av investeringarna i Private Equity och infrastruktur. Inom det senare ingår delar av koncernens fastighetsbolag Diligentia som under året startat ett nytt affärsområde, samhällsfastigheter, som bland annat ska investera i fastigheter för vård, skolor och äldreboende. Sammantaget uppgår andelen risktillgångar (aktier, Private Equity, infrastruktur, råvaror, krediter och fastigheter) i portföljen till ca 60 procent medan resterande 40 procent är placerade i räntebärande placeringar av olika slag.

– För att kunna skapa en jämn och god avkastning för kunder över tid bör portföljen vara robust och klara varierande förhållanden. Därför är det en fördel att ha en god riskspridning i portföljen, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia. Genom den långtgående diversifiering vi nu uppnått i Skandia Livs portfölj har vi lyckats skapa en bra och stabil avkastning under de senaste åren som präglats av finansiell oro och skuldavveckling.

En fortsatt stark efterfrågan på både traditionell livförsäkring och fondförsäkring har drivit en positiv försäljningsutveckling under året. Nyförsäljning av liv- och fondförsäkring har under 2012 ökat med 7 procent på den nordiska marknaden och med hela 15 procent på den svenska marknaden jämfört med föregående år. Även in- och utlåning i Skandiabanken har ökat med 9 respektive 11 procent under 2012.

Förvärvet av Skandia AB slutfördes den 21 mars 2012 och sedan dess har det beräknade marknadsvärdet fortsatt att utvecklas positivt och låg per sista december väl över anskaffningskostnaden, och i linje med portföljens utveckling i övrigt. Huvudsakligen beror värdeökningen på att förvaltat kapital ökat i värde i spåren av aktiemarknadens återhämtning. Hemtagningen av tidigare aviserade kostnadssynergier går planenligt och kommer vara helt realiserade 2013.

Skandia har under 2012 fått flera utmärkelser, bland annat har Skandiabanken i Sverige utsetts till ”Sveriges bästa Mobilbank” (Tidningen Mobil) samt ”Årets Internetbank 2012” (Simulo) och på Insurance Awards utsågs Skandia Liv till ”Årets Livförsäkringsbolag 2012”.

Skandia Livs solvensgrad, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till utställda garantier, uppgick den sista december till 150 procent. Den höga solvensgraden ger Skandia Liv fortsatt stor handlingsfrihet vid val av investeringar. Samtidigt uppgick den kollektiva konsolideringsgraden, som är ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att täcka återbäringen till kunderna, till 108 procent, vilket är något över bolagets målkonsolidering.

Årsredovisningen för Skandia Liv kommer att publiceras den 18 april.

Skandiabankens helårsrapport för 2012 hittar du här: http://www.skandiabanken.se/hem/Om-oss/Finansiell-info/

Nyckeltal för Skandia 2012 2011
Totalavkastning Skandia Liv 7,3% 3,2%
Förvaltat kapital Skandia Liv 302 miljarder kronor 297 miljarder kronor
Totalt förvaltat kapital i Skandia (inkl Norge/Danmark) 445 miljarder kronor 422 miljarder kronor*
Solvensgrad 150% 146%
Kollektiv konsolideringsgrad 108% 104%
Återbäringsränta 3% 4% (fram till 1 juli 2012)

* Jämförelsesiffran avser 30 juni 2012. Motsvarande siffra finns inte för 2011.

För ytterligare information:
Annie Sebelius, informationschef Skandia, 08-788 46 14

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se