Skandia inför stock option-program

Skandia inför stock option-program Skandias styrelse har beslutat om principerna för ett nytt incitamentsprogram för koncernens medarbetare. Programmet, som vänder sig både till ledande befattningshavare och övriga medarbetare, bygger på utgivandet av fristående köpotioner ("stock options") från en för ändamålet inrättad trust. Tekniskt sker det genom riktad nyemission av skuldebrev förenade med teckningsoptioner till trusten. Denna ställer samtidigt ut stock options till berörda medarbetare. Vid utnyttjandet av stock options kommer trusten att nyteckna aktier för vidare överlåtelse till medarbetarna. Det nya programmet skall föreläggas bolagsstämman för beslut, varför styrelsen också beslutat att kalla till en extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2000. I det nya programmet kommer i princip alla medarbetare årligen att tilldelas stock options. Varje sådan stock option korresponderar mot en teckningsoption avseende en ny Skandiaaktie. Om anställningen består efter två år kommer varje stock option att kunna användas för förvärv av en Skandiaaktie till en kurs motsvarande den som gällde då optionerna tilldelades. Ledande befattningshavare kommer härutöver att årligen tilldelas ytterligare stock options. För att kunna utnyttja dessa och få del av Skandiaaktiens värdetillväxt kommer att krävas att anställningen består efter tre år. Tilldelningen till ledande befattningshavare kommer att vara individuell och baseras på lokala marknadsförutsättningar. Merparten av optionerna kommer att tilldelas internationellt verksamma nyckelmedarbetare. Avsikten är att Skandias koncernchef Lars-Eric Petersson skall tilldelas 75.000 optioner för år 2000. Totalt avses högst 13.200.000 stock options att tilldelas varje år, varav en viss del reserveras för täckande av de arbetsgivaravgifter som är förenade med programmet. Utnyttjas alla optioner kommer antalet aktier att öka med ca 2,6 procent årligen. Vid en värdetillväxt på Skandiaaktien under tre år på 10 procent per år kommer värdeöverföringen till medarbetarna för en årsfond att uppgå till drygt 0,6 procent. Ökar värdet på aktien med 100 procent under samma tid blir värdöverföringen ca 1,3 procent av det då aktuella börsvärdet. I en kommentar säger Skandias styrelseordförande Lars Ramqvist: "Konkurrenskraftiga och marknadsmässiga belönings- och incitamentsprogram blir allt nödvändigare i alla företag, särskilt i kunskapsföretag som Skandia. Genom det föreslagna stock option-programmet blir det möjligt att erbjuda ett marknads- och konkurrenskraftigt program för koncernens nyc- kelmedarbetare och då inte minst de som är internationellt verksamma. Ut- formningen av programmet gör också att medarbetarna och aktieägarna kommer att ha samma mål i form av god värdetillväxt på Skandiaaktien." Närmare upplysningar: Styrelsens sekreterare Jan-Mikael Bexhed, tfn 08-788 3722 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar