Skandia inleder 2013 med ett starkt första kvartal

Efterfrågan på Skandias erbjudande fortsätter vara stark och nyförsäljningen ökar med 10 procent jämfört med samma period föregående år.

– 2013 har börjat bra. Vi är definitivt ur startblocken nu och levererar på den plan vi lagt för 2013. Marknaden har varit tuff de senaste åren men vi är nu ett av de få starka livbolagen som finns kvar, och det har en positiv effekt på vår försäljning, säger Bengt-Åke Fagerman, koncernchef på Skandia. Varumärket hämtar sig successivt och vi har fått pris för vårt arbete med att minska utanförskapet i samhället. Inte minst har vi hunnit med att få tillstånd för att starta ett nytt värdepappersbolag som ger oss rejäla möjligheter att bredda vår affär.

Nyförsäljningen av sparförsäkring på de svenska och danska marknaderna fortsatte utvecklas positivt och uppgick för årets första tre månader till 1 305 (1 190) MSEK, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Nyförsäljning av specifikt fondförsäkring på de båda marknaderna ökade med 19 procent. Det är främst det förbättrade marknadsläget med bland annat stigande börser som påverkat försäljningen av fondförsäkringslösningar positivt.

Skandia breddar sig
Skandia har nyligen beviljats tillstånd för att starta ett värdepappersbolag, Skandia Investment Management AB. Det nya bolaget kommer ta över den interna förvaltningen av livportföljen, över hälften av livbolagets kapital på dryga 300 miljarder kronor. Syftet är att bolaget dessutom ska skapa nya sparprodukter i olika former genom att använda sig av livförvaltningen, och därigenom attrahera fler kunder.

Fortsatt starka nyckeltal
Totalavkastningen i Skandia Liv för första kvartalet uppgick till 2,1 procent, vilket ger en avkastning på 6,4 procent under de senaste 12 månaderna.

– Inledningen av första kvartalet 2013 präglades av lite starkare konjunktursignaler med stigande räntor och börser som följd. Räntorna föll dock tillbaka igen mot slutet av kvartalet till följd av förnyad marknadsoro kring styrkan i konjunkturen och de fortsatta problemen inom eurozonen. Det var framförallt den goda börsutvecklingen i Sverige, USA och Japan som bidrog till den goda avkastningen under årets första kvartal medan bidraget från ränteportföljen var svagt negativ, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia. Den tröga konjunkturen i skuldkrisens spår bekämpas av en mycket expansiv penningpolitik från världens centralbankers sida och osäkerheten kring hur väl man kommer lyckas med den förda penningpolitiken består. Genom vår väldiversifierade och robusta portfölj kan vi, trots det fortsatt osäkra läget på finansmarknaderna, fortsätta generera en stabil avkastning.

Skandia Livs solvensgrad, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till utställda garantier, uppgick den 31 mars till 156 procent. Den höga solvensgraden ger Skandia Liv fortsatt stor handlingsfrihet vid val av investeringar. Vid samma tidpunkt uppgick den kollektiva konsolideringsgraden, som är ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att täcka återbäringen till kunderna, till 110 procent, vilket är något över bolagets målkonsolidering.

Nyckeltal för Skandia Q1 2013 Q1 2012
Totalavkastning Skandia Liv 2,1 % 2,9 %
Förvaltat kapital Skandia Liv 314 miljarder 298 miljarder
Totalt förvaltat kapital i Skandia (inkl Norge/Danmark) 455 miljarder 446 miljarder*
Solvensgrad 156 % 153 %
Kollektiv konsolideringsgrad 110 % 106 %
Återbäringsränta 3 % 4 % (fram till 1 juli 2012)

* Jämförelsesiffran avser 30 juni 2012. Motsvarande siffra finns inte för 2011.

För ytterligare information:
Annie Sebelius, informationschef Skandia, 08-788 46 14

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se