Skandia Liv bjuder 90 kr kontant per aktie i Diligentia AB

Skandia Liv bjuder 90 kr kontant per aktie i Diligentia AB * Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia Liv) har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i fastighetsbolaget Diligentia AB. * Erbjudandet innebär att för varje aktie i Diligentia AB erbjuds 90 kronor kontant. Courtage utgår ej. * Erbjudandet innebär en premie om 27 procent baserat på genomsnittlig senaste betalkurs under fem handelsdagar före budets offentliggörande. * Baserat på den genomsnittliga senaste betalkursen fem handelsdagar före Castellums bud på Diligentia innebär erbjudandet en premie om 35 procent. * Skandia Liv äger idag sammanlagt 6,7 procent av aktierna i Diligentia. Skandia Livs motiv till affären Skandia Liv har som mål att uppnå en långsiktigt hög avkastning på sin placeringsportfölj med en balanserad risk. I syfte att erhålla en stabil avkastning utgör fastigheter ett viktigt inslag i placeringsstrategin. Skandia Livs totala placeringstillgångar uppgår idag till ca 250 Mdkr varav fastigheter utgör ca 23 Mdkr eller 9 procent, vilket understiger den eftersträvade fastighetsandelen i Skandia Livs målportfölj. Mot denna bakgrund ser Skandia Liv det som intressant att öka innehavet av fastigheter. Ett förvärv av Diligentia innebär en möjlighet att komplettera den befintliga fastighetsportföljen med ett stort och väl sammansatt fastighetsbestånd. Diligentias fastigheter passar väl in i Skandia Livs nuvarande fastighetsbestånd såväl vad avser användning som geografisk fördelning. I och med förvärvet bildas ett koncentrerat fastighetsbestånd med kostnadseffektiva förvaltningsenheter och med starka marknadspositioner. Det sammanslagna fastighetsbeståndet utgör även en bas för framtida strukturaffärer. Skandia Livs fastighetsförvaltning har från årsskiftet överförts till det delägda bolaget JonesLangLaSalle Asset Management Services AB. Detta bolags organisation är under uppbyggnad och kommer att kunna kompletteras med Diligentias. Erbjudandet från Castellum Castellum riktade den 18 januari 2000 ett erbjudande till Diligentias aktieägare att för varje aktie i Diligentia erhålla en nyemitterad aktie i Castellum. Castellums erbjudande innehåller vissa villkor. De aktieägare som redan accepterat Castellums erbjudande kan skriftligen återkalla denna accept fram till och med den 27 mars 2000, under förutsättning att Castellum ej dessförinnan meddelat att erbjudandet fullföljs. Skandia Livs erbjudande Skandia Liv erbjuder genom ett helägt dotterbolag aktieägarna i Diligentia att för varje aktie erhålla kontant 90 kronor inkluderande utdelning för 1999. Om likvid i erbjudandet erläggs efter avstämningsdagen för utdelning kommer det kontantbelopp som utbetalas per aktie att reduceras med den erhållna utdelningen. Courtage utgår ej. Erbjudandets värde Baserat på senaste betalkurs i Diligentia den 17 mars 2000, 73 kronor, motsvarar budet en premie om 23 procent. Baserat på genomsnittlig senaste betalkurs under fem handelsdagar före erbjudandets offentliggörande motsvarar budet en premie om 27 procent. Baserat på genomsnittlig senaste betalkurs under tre månader före erbjudandets offentliggörande motsvarar budet en premie om 23 procent. Baserat på den genomsnittliga senaste betalkursen fem dagar före Castellums bud på Diligentia motsvarar budet en premie om 35 procent. Erbjudandets totalvärde uppgår till 5,6 Mdkr. Villkor för erbjudandets genomförande Skandia Livs erbjudande är villkorat av - att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Skandia Liv blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Diligentia. Skandia Liv förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre anslutning. - att förvärvet, innan offentliggörande sker av att erbjudandet fullföljs, enligt Skandia Livs bedömning, inte hindras eller försvåras av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller andra omständigheter utanför Skandia Livs kontroll. Preliminär tidsplan Prospekt offentliggörs: 15 april 2000 Anmälningstid: 17 april 2000 - 10 maj 2000 Likvidredovisning påbörjas omkring: 30 maj 2000 Skandia Liv förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden och därmed förskjuta likviddagen. Handelsbanken Investment Banking och Leimdörfer Bernhardtson Westerberg & Partners AB är rådgivare till Skandia Liv i samband med erbjudandet till Diligentias aktieägare. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Genom detta pressmeddelande lämnas således inget erbjudande, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien och Japan. Pressmeddelandet får inte distribueras till land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. För ytterligare information, kontakta: Ulf Spång, finansdirektör Skandia 08-788 29 05 Håkan Lennersand, fastighetsdirektör Skandia 08-788 33 06 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar