Skandiabanken Aktiebolag (publ):s bokslutskommuniké 2017

Skandiabankens rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 15 MSEK. Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och minskade jämfört med det tredje kvartalet. På grund av investeringar i bland annat IT-system ökade kostnaderna under fjärde kvartalet.    

Jämförelsesiffrorna avser det tredje kvartalet 2017:

  • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 243 (248) MSEK.
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 15 (70) MSEK.
  • Kreditförlusterna för fjärde kvartalet uppgick till -1 (-2) MSEK.

Jämförelsesiffrorna avser årsskiftet 2016:

  • Utlåningen till allmänheten uppgick till 59 190 (56 733) MSEK.
  • Total kapitalrelation uppgick till 19,3 (18,9) procent.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,5 (15,0) procent.
  • Total likviditet uppgick till 10 263 (8 243) MSEK.

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar året:
Vi kan med glädje summera ett år som präglats av hög kundnöjdhet, ökade affärsvolymer och god resultatutveckling. Vår finansiella omvärld och våra kunders beteenden ändras i snabb takt till följd av en ökad digitalisering. Under det fjärde kvartalet har vi därför accelererat framdriften i flertalet av våra viktiga projekt inom IT, regelverk och affärsutveckling. Vi ser detta som viktiga investeringar för framtiden. Det har dock medfört ökade kostnader under årets sista kvartal.

Det är mycket glädjande att vi är igång med införandet av ett nytt systemstöd för vår kreditprocess. Ett viktigt effektmål med den nya processen, förutom en ökad intern effektivitet, är att leverera en bättre kundupplevelse samt underlätta för kunden att hantera sitt bolån digitalt. Projektet löper enligt plan och implementeringen förväntas vara avslutad under 2018. Den nya processen är en förutsättning för en förhöjd kundnytta och en tillväxt i bolåneportföljen i enlighet med våra uppsatta mål.

Banken har i drygt ett och ett halvt år arbetat med förberedelser och genomförande av det nya värdepappersregelverket MiFID II. Under det fjärde kvartalet har banken framgångsrikt implementerat regelverket, även om en del arbete kommer att fortsätta under första kvartalet 2018.

Årets sista kvartal har präglats av affärsplanering och konkretisering av bankens fortsatta behov av satsningar. För 2018 bedömer vi att våra utgifter för investeringar kommer att öka. Investeringarna kommer att omfatta förbättringar av produkter och tjänster samt anpassningar till regelverk och systeminfrastruktur. Vi ska också fokusera på kostnadseffektiviseringar i alla delar av verksamheten, vilket kommer att frigöra ännu mer resurser till investeringar som skapar ökad kundnytta.

Bolånemarknaden har varit i fortsatt fokus i den offentliga debatten. Diskussioner kring den ökande skuldsättningen hos hushållen har resulterat i krav på att dämpa utvecklingen. Finansinspektionen beslutade därför i december om ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter. Det skärpta amorteringskravet, som gäller från och med 1 mars 2018, innebär att nya låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna, utöver det gällande amorteringskravet.

Under de senaste månaderna kan en viss prisnedgång på bostäder konstateras. Orsakerna till prisnedgången antas främst vara det snabbt ökande utbudet av lägenheter. Även det skärpta amorteringskravet kan ha spelat in.

Skandiabankens bolåneaffär växte i en lägre takt under hösten, vilket också sammanfaller med nedgången i de faktiska bopriserna. Samtidigt ser vi att den svenska ekonomin befinner sig i ett gynnsamt läge med höga tillväxttal, drivet av såväl inhemsk som exportledd efterfrågan. Det finns en fortsatt förväntan om att räntorna ska börja stiga, dock har den förväntade tidpunkten för när detta ska ske skjutits fram. I Sverige finns en fortsatt stor efterfrågan på bostäder. Det är därför mycket som talar för att nedgången på bostadsmarknaden snarare är en korrigering i pris och att marknaden redan är på väg att stabiliseras. Vi tror att en stabilisering av bolånemarknaden kommer att gynna såväl låntagare som långivare. Eftersom prissättningen i hög grad påverkas av psykologiska faktorer så finns en viss risk för fortsatt nedgång under en tid framöver.

Sammanfattningsvis gör banken ett bra år och vi går stärkta ur 2017. Vi har en hög kundnöjdhet, kompententa medarbetare och en god framdrift i våra projekt. Jag ser därför med tillförsikt fram emot 2018.

Rapporteringsdatum under 2018:
23 mars, årsredovisning publiceras 
20 april, första kvartalet
19 juli, första halvåret
18 oktober, tredje kvartalet

För ytterligare information:
Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 56

Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media