Starka finanser och fortsatt hög återbäringsränta för Skandia Liv¹

Pressmeddelande 20071031

Den goda utvecklingen i Skandia Liv har fortsatt under årets tredje kvartal. Bengt-Åke Fagerman presenterar idag bokslutet för perioden januari - september 2007.

"Skandia Livs framgångar på pensionsmarknaden fortsätter. Den goda utvecklingen från förra året har fortsatt även under årets tre första kvartal. Vår solvens har fortsatt att förbättras och återbäringsräntan ligger kvar på 10 procent" säger Bengt-Åke Fagerman.

Jämfört med föregående år ökade premieinkomsten med 8 procent till 10,6 (9,8) miljarder SEK. Nyteckningen² ökade med 18 procent i jämförelse med samma period föregående år och uppgick till 1,1 miljarder SEK.

Totalavkastningen på Skandia Livs placeringar uppgick till 5,4 (5,5³) procent under årets tre första kvartal. Utvecklingen under tredje kvartalet visar nyttan av att ha en väldiversifierad portfölj. Trots finansiell oro och en rekyl på världens aktiemarknader minskade totalavkastningen enbart med 0,2 procentenheter jämfört med årets andra kvartal. Sett över hela året är det dock alltjämt våra aktie- och fastighetsinnehav som givit störst positiva bidrag till avkastningen.

Förvaltat kapital uppgick till 306 miljarder SEK, vilket kan jämföras med 293 miljarder SEK vid årsskiftet. Solvensgraden har stärkts under året och uppgår till 183 procent per 30 september 2007 jämfört med 169 procent vid årsskiftet. Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 110 procent jämfört med 112 procent vid årsskiftet.

Skandia Livs resultat efter skatt uppgick till 23,1 (15,0) miljarder SEK. Kapitalavkastningen, netto bidrog med 15,0 (14,6) miljarder SEK. Driftskostnaderna i relation till förvaltat kapital uppgick till 0,58 procent jämfört med 0,54 procent motsvarande period föregående år.
_______________________________
1 Alla uppgifter i rapporten avser enbart Skandia Liv i Sverige om ej annat anges. Koncernen omfattar även dotterbolaget i Danmark.
2 Nyteckningen mäts enligt branschens definition: engångspremier dividerat med 10 plus årliga premier.
3 För 2006 är avkastningen beräknad i enlighet med tidigare gällande principer för den så kallade Kapitalavkastningstabellen. Denna är nu ersatt av den branschgemensamma Totalavkastningstabellen.

Resultatet för 2006 är justerat med avseende på övergången till lagbegränsad IFRS.

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar