Starkt resultat för Skandia Norden under 2011

Trots ett turbulent år på de finansiella marknaderna och engångskostnader hänförliga till omstrukturering, kunde Skandia Nordens (Försäkringsaktiebolaget Skandias) operativa resultat hållas på en stabil nivå jämfört med 2010.

Highlights 2011

Nyckeltal (MSEK) 2011 2010 % förändring
Operativt resultat före skatt (IFRS AOP) 1 036 1 227 (16)
Viktad nyförsäljning (APE) 2 381 2 238 +6
Nettokundkassaflöde (NCCF) 7 167 7 421 (3)
Förvaltat kapital, miljarder kr (FuM) 134,3 145,4 (8)
  • Det operativa resultatet före skatt minskade med 16 % till 1 036 mkr. I 2010 års resultat ingick dock en engångsintäkt på 126 mkr relaterad till avyttring av ett private equity-innehav samt en omstruktureringskostnad på 49 mkr. 2011 års resultat belastades av större omstruktureringskostnader uppgående till 281 mkr. Exkluderar man samtliga jämförelsestörande poster uppgick Skandia Nordens underliggande resultatet till 1 317 miljoner - ett robust resultat i ett utmanande ekonomiskt klimat.
  • Den viktade nyförsäljningen ökade med 6 % till 2 381 mkr, främst drivet av stark försäljning i Danmark genom anknutna försäkringsförmedlare (Tied Agents) och en av marknaden uppskattad produktbredd. Den svenska nyförsäljningen minskade något (5 %), delvis beroende av turbulensen på de finansiella marknaderna som gjorde att kunder i högre utsträckning sökte sig till garantiprodukter
  • Nettokundkassaflödet minskade med 3 % till 7.2 miljarder kr, drivet av högre utflöden från Skandiabankens fondplattform. Detta var i sin tur drivet av kunder som reallokerade sina tillgångar till investeringar med lägre risk, exempelvis inlåningskonton, inom Skandia.
  • Det förvaltade kapitalet minskade med 8 % till 134,3 miljarder kr, drivet av 2011 års fallande börser. Aktiemarknaden återhämtade sig något under årets sista kvartal, vilket hade en positiv inverkan. Det ledde till en återhämtning av det förvaltade kapitalet från bottennivåerna, som nåddes under tredje kvartalet.

– Att vi kunnat hålla resultatet på en jämn nivå under ett börsår som varit så turbulent som 2011, är ett styrkebesked. Vi kan också se hur börsuppgången under inledningen av 2012 har lett till en ökning av det förvaltade kapitalet, säger Mårten Andersson, vd Skandia Norden.

Skandia Livs verksamhet ingår inte i siffrorna för 2011, eftersom det drivs enligt ömsesidiga principer och därför inte konsolideras in i Försäkringsaktiebolaget Skandia. Under förutsättning att Skandia Livs förvärv av Försäkringsaktiebolaget Skandia slutförs, kommer i framtiden en konsolidering av de båda bolagens siffror att ske.

För ytterligare information:
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

 

 

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar