Skandigens delårsrapport januari - september 1999

'Skandigens delårsrapport januari - september 1999 * Periodens nettoomsättning uppgick till 44,4 MSEK (32,1). * Resultat efter finansnetto blev -0,4 MSEK (-2,2). * Riktad nyemission om 6 miljoner aktier tillförde bolaget 136,1 MSEK. * Försäljning av aktier i SIBIA gav likvid 69,3 MSEK och vinst 21,5 MSEK. * Fermentech får Fermathron® CE-godkänt och tecknar distributionsavtal. * 15 procent av aktierna i PartnerTech förvärvade under rapportperioden. Efter ett tilläggsförvärv den 1 november uppgår innehavet till 25 procent. Ny koncernstruktur I januari gjordes en apportemission för att förvärva 100 procent av Björkman Tigerschiöld Intressenter AB och Björkman Fritzell Tigerschiöld AB och 70 pro- cent i G. Kallstrom & Co AB (KBB-bolagen). Genom förvärvet utökades Skandigens verksamhet från bioteknik till att omfatta även investeringar i ett antal svenska tillväxtföretag huvudsakligen inom upp- dragstillverkning av kvalificerade industrikomponenter, elektronik och infor- mationsteknologi. Investeringsverksamheten är indelad i tre affärsområden: Teknologi, Bioteknik och Tjänster & Handel vilka innefattar följande investe- 1) ringar : TEKNOLOGI BIOTEKNIK TJÄNSTER & HANDEL Arkivator 13,8% BioNative 23,8% Beep Network 40,0% Axis 17,5% CMA Microdialysis 56,0% H. Lundén Fondkom. 14,0% 2) LG Products 2,2% Fermentech Medical 97,0% PBK Outsourcing 49,5% 2) Micronic 0,8% Gramma Diagnostik 92,0% Plenia 37,5% MYDATA 33,3% InRo Biomedtek 33,3% The Chimney Pot 19,9% PartnerTech 15,0% Sepragen 2,4% TPC Security 20,6% Vellinge 37,3% Electronics 1) Ägarandelen i tabellen är i förekommande fall uträknad med hänsyn till att Skandigen äger 70 procent i G. Kallstrom & Co AB. 2) Inklusive optioner och konvertibler. Den nya koncernstrukturen består av moderbolaget Industriförvaltnings AB Skan- digen och dotterbolagen Fermentech Medical Ltd., CMA Microdialysis AB, Gramma Diagnostik AB, Björkman Tigerschiöld Intressenter AB, Björkman Fritzell Tiger- schiöld AB och G. Kallstrom & Co AB. Skandigen förvärvade 49 procent av CMA Microdialysis i februari varefter koncernens totala ägarandel uppgår till 56 procent. Aktierna förvärvades för ett nominellt belopp mot att säljaren erhål- ler en avtalad tidsbegränsad tilläggsköpeskilling om Skandigen skulle sälja aktierna. Holdingbolaget BMPI Liquidating Trust har likviderats under 1999. Förvärvet av KBB-bolagen redovisas som ett s.k. omvänt förvärv, vilket ger den mest rättvisande bilden av transaktionen, både vad avser finansiell ställning och resultat. Detta innebär att Skandigen värderas till marknadsvärde vid tid- punkten för offentliggörandet av erbjudandet, varvid en goodwill på 97,2 MSEK uppkommer. Goodwillposten skrivs av över fem år innebärande en årlig resultat- belastning på 19,4 MSEK. Förstärkt organisation och nyemission Patrik Tigerschiöld utsågs till ny verkställande direktör i april 1999. Orga- nisationen har därutöver stärkts genom ett par nyanställningar. Ekonomichefen Håkan Dahlin har tillträtt. Extra bolagsstämma hölls den 1 juli. Stämman beslutade om en riktad nyemission på 6 miljoner aktier. Syftet med emissionen var att tillföra bolaget medel för att möjliggöra nya investeringar. Dessa kommer företrädesvis att ske i företag med teknologisk eller IT-relaterad inriktning. Motivet till avvikelse från ak- tieägarnas företrädesrätt var att bredda ägandet genom att få ett antal nya institutionella ägare. Målsättningen är att detta också skall leda till att likviditeten i aktien förbättras. Ett drygt tiotal svenska och internationella institutioner valde att teckna emissionen. Koncernens försäljning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under januari - september 1999 till 44,4 MSEK (32,1). Försäljningen är helt hänförlig till bioteknikverksamheten. CMA Microdialysis försäljning uppgick till 29,3 MSEK och Fermentech Medicals till 15,0 MSEK (32,1). Koncernens resultat för första nio månaderna blev 0,0 MSEK (-2,2) vilket mot- svarar 0,00 SEK per aktie. Föregående år var motsvarande siffra -0,22 SEK per aktie, baserat på dåvarande antalet aktier. Resultatet har belastats med av- skrivningar för goodwill hänförlig till förvärvet av KBB-bolagen samt badwill om netto 11,6 MSEK (0). Koncernens kostnader för forskning och utveckling uppgick till 13,0 MSEK (9,5), vilket motsvarar 29 procent (30) av försäljningen. Enligt besked från SPP uppgår Skandigenkoncernens andel av SPPs överkonsolide- ring till 3,2 MSEK. Med hänsyn till osäkerheten beträffande genomförandet av konsolideringsbesluten har medlen inte medräknats i delårsrapporten. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick netto till 41,7 MSEK (1,8). Av detta utgör aktier 39,0 MSEK. Likviditet, soliditet och antal aktier Vid periodens slut uppgick koncernens kassa och korta räntebärande placeringar till 145,1 MSEK (14,7). Därutöver finns kortfristiga aktieplaceringar om 49,9 MSEK (0). Räntebärande skulder uppgick till 0,3 MSEK (8,7). Soliditeten upp- gick till 88 procent (81). Eget kapital per aktie utgjorde 8,86 SEK. Nyemissionen om 6 miljoner aktier i juli tillförde bolaget 136,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Antalet aktier uppgår efter detta till 55 043 920 st. Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt för januari - september blev 22,2 MSEK (- 3,7). Investeringar var netto 33,1 MSEK (0). Likvida tillgångar uppgick vid periodens slut till 120,4 MSEK (14,7). Personal Medelantal anställda i koncernen var 82 (30) den 30 september 1999. Ökningen förklaras av CMA, som konsolideras från 1999. I moderbolaget var siffran 5 (1). Affärsområde Teknologi Arkivator AB är en högteknologisk verkstadskoncern med inriktning på tillverk- ning och montering av kvalificerade industrikomponenter, främst i aluminium och stål. Koncernens nettoomsättning för januari - september uppgick till 382 MSEK (378). Ökningen kan helt hänföras till tredje kvartalet, då första halv- året på grund av lageranpassningar för vissa kunder sänkte omsättningen. Re- sultatet före schablonskatt uppgick till 66 MSEK (78). Resultatet har belas- tats med kostnader om 5,9 MSEK för avveckling av två enheter samt idrifttagan- det av ny produktionskapacitet. För helåret förväntas resultatet vara i nivå med föregående år. Arkivator är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. Skandigenkoncernen äger 13,8 procent i Arkivator. Arkivator träffade den 23 september överenskommelse med huvudägarna till LG Products i Solna AB (LGP) om förvärv av deras aktier representerande 64 pro- cent av samtliga aktier. Förvärvet, som bland annat förutsätter godkännande av Arkivators bolagsstämma, skall ske genom en riktad nyemission. Motsvarande bud skall lämnas till LGPs övriga aktieägare. Genom förvärvet tillförs Arkivator konstruktionskompetens inom mobiltelefonisystem. Försäljning och resultat före skatt, goodwillavskrivning och transaktionskostnad beräknas pro forma för den nya koncernen uppgå till ca 850 MSEK respektive 128 MSEK för helåret 1999. Axis AB utvecklar och marknadsför produkter som möjliggör anslutning av olika typer av kringutrustning till datornätverk. Nettoomsättningen för perioden maj - september (siffror för fem månader) uppgick till 273 MSEK (211) och resulta- tet efter finansnetto till 5,1 MSEK (-4,1). Försäljningsökningen förklaras av en stark utveckling i Asien och då i synnerhet Japan. Sedan årsskiftet har bo- laget fördjupat sina samarbeten med världsledande teknologiföretag som Micro- soft och Sun. Skandigenkoncernen äger 17,5 procent i Axis. MYDATA automation AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade utrust- ningar för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort. Nettoom- sättningen för januari - september uppgick till 317 MSEK (282) och resultatet efter finansnetto till 12,5 MSEK (-13,3). En konsekvent satsning på produktut- veckling har lett till att MYDATA nu kan erbjuda ett bredare produktprogram. Produkternas prestanda har fortsatt höjts. Därtill kommer att marknaden för ytmonteringsmaskiner förbättrats. Skandigenkoncernen äger 33,3 procent i MYDATA. Vellinge Electronics AB bedriver kontraktstillverkning av elektronikprodukter och är en av landets största tillverkare av kretskort. Nettoomsättningen för perioden maj - september (siffror för fem månader) uppgick till 186 MSEK (181) och resultatet efter finansnetto till 15,5 MSEK (14,2). Skandigenkoncernen äger 37,3 procent i Vellinge Electronics. Under perioden har Skandigen förvärvat 15 procent av röster och kapital i PartnerTech AB av Addum AB. Efter ett kompletterande köp från Addum den 1 no- vember uppgår det aktuella innehavet till 25 procent. Av totalt 1 890 200 ak- tier omfattas 150 000 st av en utfärdad köpoption till PartnerTechs VD Mikael Jonson. PartnerTechs affärsidé är att uppdragstillverka kompletta moduler och produk- ter inom elektronik och avancerad mekanik. Bolaget är noterat på OM Stock- holmsbörsens O-lista. För årets första nio månader visar företaget en nettoom- sättning om 569 MSEK (380) och ett resultat efter finansnetto på 45,9 MSEK (15,7). Den grundläggande förklaringen till resultatförbättringen är den goda volymtillväxten. Marknadens efterfrågan har varit fortsatt god inom områdena informationsteknologi och telekommunikation. Affärsområde Bioteknik Dotterbolaget Fermentech Medical Ltds försäljning av Ophthalin, som används vid gråstarroperationer, blev 15,0 MSEK (32,1) för perioden. Efterfrågan och pris har fallit jämfört med föregående år. Såväl volym som prisnivå har nu stabiliserats. Försäljningen är under uppbyggnad i ett antal länder utanför Europa. Resultatet för perioden blev -9,6 MSEK (1,6). Resultatet har belastats med 7,3 MSEK i forsknings- och utvecklingskostnader bland annat för de kliniska prövningarna av Fermathron®, som är en hyaluro- nanbaserad produkt för intraartikulär injektion i knäleder för smärtlindring hos patienter med artros. I september fick Fermathron® ett CE-godkännande. Samtidigt tecknades ett långsiktigt avtal med Biomet Inc. (noterat på NASDAQ- börsen), i vilket Biomet utses som exklusiv distributör av Fermathron® över hela världen. I avtalet ingår att Biomet svarar för de kliniska kostnader som uppkommer för att kunna lansera produkten i USA. Lanseringen beräknas ske 2001. De första leveranserna kommer att ske under fjärde kvartalet och effekten på resultatet förväntas bli mycket positiv. Fermentechs helårsprognos är att för- säljningen uppgår till ca 30 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om ca -3 MSEK. För nästa år förväntas ytterligare försäljningsökningar och ett positivt årsresultat. Skandigenkoncernen äger 97,0 procent i Fermentech Medi- cal. Dotterbolaget CMA Microdialysis AB (CMA), som tillverkar och marknadsför mik- rodialysutrustning, redovisade en nettoomsättning om 29,3 MSEK för perioden. För motsvarande period föregående år uppgick CMAs nettoomsättning till 30,1 MSEK. Minskningen är hänförlig till produkterna för preklinisk forskning. CMA har intensifierat marknadsföringen av instrument för kliniska applikationer, huvudsakligen inom områdena neurokirurgi och neurointensivvård. Resultatet för de första nio månaderna blev -4,4 MSEK (-4,9). Forsknings- och utvecklings- kostnader uppgick till 5,6 MSEK motsvarande 19 procent av försäljningen. Skan- digenkoncernen äger 56,0 procent i CMA, som konsolideras från och med första kvartalet 1999. Aktier i SIBIA Neurosciences, Inc. motsvarande ca 10 procent av utestående ak- tier såldes i september. Försäljningen inbringade 69,3 MSEK och realiserade en vinst uppgående till 21,5 MSEK. Köpare var Mercks dotterbolag MC Subsidiary Corp., som i augusti offentliggjorde ett bud på 8,5 USD kontant per aktie. Skandigens innehav var 986 696 st aktier. Affärsområde Tjänster & Handel Multisound Technology MST AB fusionerades i mars med TPC Security AB. Skandi- genkoncernen ökade sin ägarandel i det sammanslagna bolaget, TPC Security AB, till 20,6 procent i samband med en nyemission. Nettoomsättningen under första halvåret kom främst från larmprodukten TeleSafe och uppgick till 1,3 MSEK. Re- sultat efter finansnetto blev -3,0 MSEK. TPC är noterat på Aktietorget. I maj förvärvades 19,9 procent i The Chimney Pot AB (TCP) genom en riktad ap- portemission om 799 600 aktier. TCP, som har specialiserat sig inom området efterbearbetning och specialeffekter för video och film, grundades 1996. Genom förvärvet får Skandigen ett ägarintresse inom den snabbt expanderande media- sektorn. Styrelsen i H. Lundén Fondkommission AB har beslutat att ändra verksamhetsin- riktning under årets sista kvartal. Från att tidigare ha bedrivit fondkommis- sionsverksamhet övergår bolaget till kapitalförvaltningsverksamhet. Bokslutskommuniké Skandigens bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999 publiceras den 24 februari 2000. Stockholm den 8 november 1999 Industriförvaltnings AB Skandigen (publ) Patrik Tigerschiöld Verkställande direktör För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon: 08-614 00 20 eller 070-777 71 90, e-post: patrik.tigerschiold@skandigen.se Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Skandigen är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Koncernens resultaträkning i sammandrag 1999 1998 1998 Belopp i kSEK jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 44 431 32 132 35 816 Förändring lager 2 002 -223 1 627 Övriga rörelseintäkter 304 206 313 46 737 32 115 37 756 Råvaror och förnödenheter -11 717 -9 142 -11 038 Övriga externa kostnader -28 744 -14 921 -21 641 Personalkostnader -24 379 -7 991 -10 458 Avskrivningar Goodwill/Badwill -11 615 - - Materiella anläggnings- -4 678 -2 779 -3 626 tillgångar Rörelseresultat -34 396 -2 718 -9 007 Finansiella intäkter och 34 005 526 695 kostnader, netto Resultat efter finansiella -391 -2 192 -8 312 poster Skatt - - - Minoritetsandelar 404 - - Periodens resultat 13 -2 192 -8 312 CMA Microdialysis AB ingår i koncernen från och med första kvartalet 1999. I koncernens resultat- och balansräkningar enligt denna delårsrapport ingår inte någon andel av intressebolagens redovisade resultat för perioden. Kvartalsöversikt koncernen Belopp i MSEK 3/99 2/99 1/99 4/98 3/98 2/98 1/98 Rörelseintäkter 13,2 16,3 15,2 3,7 10,9 11,3 10,2 Förändring la- 0,8 0,4 0,8 1,9 0,2 1,3 -1,8 ger 14,0 16,7 16,0 5,6 11,1 12,6 8,4 Rörelsens kost--25,5-27,0-28,6-11,9-12,4-11,6-10,8 nader Rörelseresultat-11,5-10,3-12,6 -6,3 -1,3 1,0 -2,4 Finansiella 27,8 4,8 1,8 0,2 0,2 0,1 0,2 poster, netto Periodens re- 16,3 -5,5-10,8 -6,1 -1,1 1,1 -2,2 sultat Koncernens balansräkning i sammandrag Belopp i kSEK 990930 980930 981231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 71 762 - - Materiella anläggningstillgångar 13 845 12 710 12 119 Finansiella anläggningstillgångar 231 526 79 909 58 466 Summa anläggningstillgångar 317 133 92 619 70 585 Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 90 901 23 365 24 769 Likvida medel 145 053 14 707 29 476 Summa omsättningstillgångar 235 954 38 072 54 245 Summa tillgångar 553 087 130 691 124 830 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 487 920 105 632 99 482 Minoritetsintresse 37 144 8 8 Avsättningar 6 968 5 523 4 459 Skulder 21 055 19 528 20 881 Summa eget kapital och skulder 553 087 130 691 124 830 CMA Microdialysis AB ingår i koncernen från och med första kvartalet 1999. I koncernens resultat- och balansräkningar enligt denna delårsrapport ingår inte någon andel av intressebolagens redovisade resultat för perioden. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 1999 1998 1998 Belopp i kSEK jan-sep jan-sep jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -6 857 587 -4 689 Förändring i rörelsekapital -18 118 -2 738 1 002 Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 975 -2 151 -3 687 Kassaflöde från investeringsverksamheten 8 805 -1 800 13 124 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 916 8 708 10 245 Periodens kassaflöde 115 746 4 757 19 682 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar