Vellinge Electronics AB och bb electronics as planerar samgående

Vellinge Electronics AB och bb electronics as planerar samgående Ägarna till svenska Vellinge Electronics AB respektive ägarna till danska bb electronics as har tecknat ett letter of intent syftande till ett samgående mellan de två verksamheterna. Det sammanslagna företaget bildar en ny elektronikkoncern, som blir en av Skandinaviens största för kontraktstillverkning av elektronikprodukter. Beräk- nad omsättning för innevarande räkenskapsår är 900 MSEK. Industriförvaltnings AB Skandigen är största ägare i Vellinge Electronics AB med 37,3 procent av kapital och röster. Efter en sammanslagning blir Industri- förvaltnings AB Skandigens ägarandel 19,2 procent i det nya bolaget. Utförligare beskrivning av affären finns i bifogat pressmeddelande från Vel- linge Electronics AB och bb electronics as. Stockholm den 9 november 1999 Industriförvaltnings AB Skandigen (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon: 08-614 00 20 eller 070-777 71 90, e-post: patrik.tigerschiold@skandigen.se Skandigen är ett utvecklingsbolag med ägarintressen huvudsakligen i svenska onoterade företag. Skandigens affärsidé är att genom aktivt ägande utveckla tillväxtföretag eller företag med tillväxtpotential. Målet är att öka företa- gets värde och därmed ge aktieägarna möjlighet till god långsiktig tillväxt. Portföljen består av ett tjugotal investeringar inom tre affärsområden: Tekno- logi, Bioteknik och Tjänster & Handel. De viktigaste innehaven är Arkivator (14 %), Axis (18 %), CMA Microdialysis (56 %), Fermentech Medical (97 %), MYDATA (33 %), PartnerTech (25 %) och Vellinge Electronics (37 %). Skandigen är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. PRESSMEDDELANDE 9 november, 1999 BROAR MELLAN SVERIGE OCH DANMARK SKAPAR NY ELEKTRONIKKONCERN Ägarna till svenska Vellinge Electronics AB respektive danska bb electronics as har tecknat ett letter of intent syftande till ett samgående mellan de två verksamheterna. Det sammanslagna företaget bildar en ny elektronikkoncern, som blir en av Skandinaviens största för kontraktstillverkning av elektronikprodukter. Beräk- nad omsättning för innevarande räkenskapsår är 900 mkr. Bakgrund Syftet med samgåendet mellan Vellinge Electronics (Vellinge) och bb electro- nics (Horsens) är att skapa en slagkraftig skandinavisk koncern för kontraktspro- duktion av elektronikprodukter med storlek som medför förbättrade samarbets- möjligheter med både leverantörer och kunder. Vellinge Electronics och bb electronics har uppvisat en kraftig organisk till- växt och god lönsamhet under senare år. Båda verksamheterna är relativt likar- tade med hänsyn till storlek och struktur. Dessutom är båda ledande på sina hemmamarknader. Det finns därför mycket bra förutsättningar för en fortsatt tillväxt i såväl omsättning som lönsamhet. Kontraktselektronik Kontraktstillverkning av elektronik är en bransch med betydligt större till- växt än övrig industri generellt. Under kommande år beräknas marknaden öka med 10 till 20 procent årligen. Bakgrunden är dels den kraftigt ökande användningen av elektronik i samhället och dels en ökad tendens att företag lägger ut sin elektronikproduktion. Det senare sker i syfte att fokusera på kärnverksamheten eller på grund av den alltmer långtgående specialiseringen i tillverkningsprocessen av elektronik. Den nya koncernen Vellinge Electronics och bb electronics kommer att behålla sina nuvarande namn, då dessa är väl inarbetade på respektive hemmamarknad. Namnet på den nya koncernen kommer att offentliggöras i samband med den slutliga sammanslag- ningen. Ledning och ägarförhållanden Koncernledningen kommer att bestå av Claes Wretlind (koncernchef) från Vel- linge Electronics, Bjarne Jensen från bb electronics och Uffe Nörgaard från bb electronics. I övrigt blir det inga förändringar i företagens ledningar med anledning av samgåendet. Samgåendet förväntas vara klart före utgången av 1999. Det är avsikten att börsnotera koncernen inom ett par år. Efter sammanslagning kommer ägarbilden att vara: 49 %bb electronics holding, som kontrolleras av Axcel IndustriInvestor a.s. 19 %Industriförvaltnings AB Skandigen 22 %Ledningsgrupp vid Vellinge Electronics AB 10 %Macab AB Eventuella frågor besvaras av: Christian Frigast, styrelseordf. bb electronics, +45 333 66 999 Dag Tigerschiöld, styrelseordf. Vellinge Electronics, +46 8 614 00 20 Bjarne Jensen, verkst. dir. bb electronics, +45 76 25 10 00 Claes Wretlind, verkst. dir. Vellinge Electronics, +46 40 45 99 00 www.velectronics.se www.bbelectronics.dk Beskrivning av Vellinge Electronics Historia Vellinge Electronics har sitt ursprung i ADDO-FACIT som Electrolux köpte 1973. Företaget var fram till 1995 ett helägt dotterbolag till Electroluxkoncernen. I början av 1996 avyttrades företaget genom ett övertagande av företagets led- ning samt två utomstående företag. Ägare till Vellinge Electronics är Indust- riförvaltnings AB Skandigen (37 %), verkst. dir. Claes Wretlind (25 %), Macab (19 %) samt ledningsgrupp och försäljningsansvariga (16 %). Vellinge Electro- nics har 210 anställda och har sitt säte i Vellinge, 10 km söder om Malmö. Inriktning Vellinge Electronics fokuserar på medelstora och större kunder som har ett långsiktigt behov av kontraktsproduktion av elektronik. Idag har företaget cirka 30 kunder, bl a ABB, Axis Communications, Besam, Cardo, C-Technologies, Electrolux, Ericsson, Gambro, Getinge och Tetrapak. Effektiv och modern produktion Vellinge Electronics är idag välinvesterat, cirka 50 mkr sedan 1996, med de modernaste produktionsprocesserna för att uppnå hög operationell effektivitet i kombination med precision och flexibilitet. Förutom kontraktstillverkning av kretskort erbjuder Vellinge Electronics sina kunder ett effektivt materialinköp, utveckling, prototyptillverkning, produk- tionsanpassning, modul- och produktmontage, packning samt lagerhållning/dis- tribution. Ekonomisk utveckling Vellinge Electronics har ökat sin omsättning under de senaste 6 åren, 1993 till 1998, från 110 mkr (vinst 2 mkr) till 405 mkr (vinst 31 mkr). Beskrivning av bb electronics Historie bb electronics blev stiftet i 1975. I 1998 blev ejerkredsen ændret i forbin- delse med, at det danske investeringsselskab Axcel IndustriInvestor a.s. ind- trådte i ejerkredsen. Ejerne er i dag Axcel (55 %), bb electronics' stifter Bjarne Skovsbøll (41 %) og bb electronics' administrerende direktør Bjarne Jensen (4 %). Virksomheden er beliggende i Horsens og beskæftiger ca. 375 med- arbejdere på to produktionsfaciliteter. Desuden har bb electronics etableret et indkøbskontor i Singapore. Forretningsgrundlag bb electronics er i dag Danmarks førende servicevirksomhed inden for kontrakt- produktion af elektronik. Det er bb electronics' hensigt at udvikle og fast- holde et langsigtet samarbejde med sine kunder for herigennem at blive en in- tegreret del af kundens produktionsproces. Moderne og fleksibel produktion bb electronics' produktion tager udgangspunkt i en betydelig teknisk kompeten- ce og et meget moderne og fleksibelt produktionsapparat, hvor der over de sidste år er investeret over DKK 60 mio. i nyt udstyr. bb electronics er en full-service virksomhed og tilbyder således en bred vifte af serviceydelser såsom produktionsteknisk optimering, printfremstilling, kom- ponentindkøb, automatisk og manuel elektronikmontage, samling af slutprodukter samt pakning, lagerføring og forsendelse af kundens færdige produkter. Økonomisk udvikling bb electronics' omsætning er steget fra ca. DKK 50 mio. (driftsresultat på DKK 4 mio.) i 1993 til ca. DKK 300 mio. (driftsresultat på DKK 22 mio.) i det ne- top afsluttede regnskabsår 1998/99. Igennem hele vækstforløbet har det været muligt at fastholde en tilfredsstillende indtjening og soliditet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00420/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar