Delårsrapport Januari – September 2007

Tredje kvartalet 2007
- Resultatet efter skatt uppgick till 15 mkr (56)
- Realisationsvinster vid avyttringar av aktier i portföljbolag uppgick
till 0 mkr (9)
- Resultat per aktie uppgick till 0,22 kr (0,84)
- Kassaflödet under perioden uppgick till 19 mkr (10)

Delårsperioden jan – september 2007
- Resultatet efter skatt uppgick till 155 mkr (318)
- Realisationsvinster vid avyttringar av aktier i portföljbolag uppgick
till 107 mkr (188)
- Resultat per aktie uppgick till 2,34 kr (4,82)
- Kassaflödet under perioden uppgick till -73 mkr (134)

Efter delårsperiodens utgång
- Inlöst aktier i Bure Equity om 114 mkr

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera

Dokument & länkar