Flaggningsmeddelande: Skanditek äger 39,9 procent i PartnerTech

Flaggningsmeddelande: Skanditek äger 39,9 procent i PartnerTech En extra bolagsstämma i PartnerTech AB den 6 december 2001 beslutade om förvärv av Skanditeks dotterbolag Vellinge Electronics genom betalning med 2.900.000 nyemitterade aktier. Aktierna till-träddes den 7 december 2001. På PartnerTechs stämma beslutades om nyemission av ytterligare 211.903 aktier med anledning av andra förvärv. Det totala antalet aktier i PartnerTech uppgår därefter till 11.422.903 aktier. Skanditek sålde den 7 december 340.000 aktier i PartnerTech i syfte att få en ägarandel understig-ande 40 procent. När försäljningen av Vellinge Electronics offentliggjordes erhöll Skanditek dispens från budpliktsregeln av Aktiemarknadsnämnden. Det har dock varit Skanditeks ambition att inte kvar-stå med en ägarandel som ligger över gränsen för budplikt. Skanditeks innehav i PartnerTech uppgår efter ovanstående transaktioner till 4.552.600 aktier, vilket representerar 39,9 procent av bolagets aktiekapital och röstetal. PartnerTech är noterat på Stockholmsbörsens O-lista inom segmentet Attract 40. Stockholm den 10 december 2001 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Patrik Tigerschiöld Verkställande direktör För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se Håkan Dahlin, ekonomichef, telefon 08-614 00 29, mobil 0709-28 06 52, e-post hakan.dahlin@skanditek.se Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av 13 bolag verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Bland dem kan nämnas Axis (14%), LGP Telecom Holding (10%), Mydata Automation (39%), PartnerTech (40%) och Vitrolife (35%). Skanditek är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20040928BIT22060/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar