Kallelse till Skanditeks ordinarie bolagsstämma

Kallelse till Skanditeks ordinarie bolagsstämma I detta pressmeddelande bifogas kallelse till Skanditeks ordinarie bolagsstämma. Stockholm den 15 mars 2000 Skanditek Industriförvaltning AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08 614 00 20, mobil 070 777 71 90, e-post: patrik.tigerschiold@skanditek.se. Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Vår affärsidé är att vara en aktiv ägare och bidra till företagens utvecklingsprocess med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Målet är att ge aktieägarna möjlighet till god långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av ett tjugotal investeringar inom områdena elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Arkivator/LGP (10 %), Axis Communications (18 %), CMA Microdialysis (56 %), Fermentech Medical (97 %), Mydata Automation (38 %), PartnerTech (25 %) och Vellinge Electronics (37 %). Skanditek är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 13 april 2000 kl. 16.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek senast fredagen den 7 april 2000 kl. 12.00 under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Kungsträdgårdsgatan 18, 111 47 Stockholm, telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken senast måndagen den 3 april 2000. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Ärenden på stämman 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4 Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Verkställande direktörens anförande. 7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse. 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Val av, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter. 13. Val av nomineringskommitté. 14. Stämmans avslutande. Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkt 11) Aktieägare representerande cirka 60 procent av bolagets aktier och röster står bakom nomineringskommitténs förslag att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter samt omval av ledamöterna Johan Björkman, Gunnar Ekdahl, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. Stockholm i mars 2000 Skanditek Industriförvaltning AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar