Skandigen Bokslutskommuniké för 1996

Skandigen Bokslutskommuniké för 1996 - Koncernens fakturerade försäljning uppgick till 18,8 MSEK (16,2). - Koncernens resultat efter avskrivningar blev -6,8 MSEK (-10,8). - Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 4,7 MSEK (-11,0). I finansnettot ingår en intäkt av engångskaraktär utgörande vinst vid försäljning av teckningsoptioner om 10,2 MSEK (0). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera