Skandigen Delårsrapport för januari - juni 1996

Skandigen Delårsrapport för januari - juni 1996 - Koncernens fakturerade försäljning uppgick för perioden till 10,5 MSEK (1,6). Koncernens resultat efter avskrivningar blev -2,4 MSEK (-8,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 8,4 MSEK (-8,6). I finansnettot ingår en intäkt av engångskaraktär utgörande vinst vid försäljning av teckningsoptioner om 10,2 MSEK (0). - Det delägda bolaget SIBIA Neurosciences, Inc. genomförde ett publikt erbjudande om teckning av 2,1 miljoner aktier vilket tillsammans med en riktad emission till CIBA-GEIGY Limited (Novartis) gav ett bruttokapitaltillskott överstigande 28 miljoner USD. Aktien noteras sedan den 10 maj på Nasdaq. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.