Skandigen Delårsrapport för januari - september 1996

Skandigen Delårsrapport för januari - september 1996 - Koncernens fakturerade försäljning uppgick för perioden till 13,3 MSEK (11,0). Koncernens resultat efter avskrivningar blev -5,3 MSEK (-9,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,8 MSEK (-9,5). I finansnettot ingår en intäkt av engångskaraktär utgörande vinst vid försäljning av teckningsoptioner om 10,2 MSEK (0). - Dotterbolaget Fermentech Medical Ltd. fick i oktober tillstånd att starta kliniska prövningar med företagets hyaluronanprodukt för behandling av osteoartros. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera