Skanditek ökar ägandet i PartnerTech - säljer Vellinge Electronics till PartnerTech

Skanditek ökar ägandet i PartnerTech - säljer Vellinge Electronics till PartnerTech Styrelsen i Skanditek har skrivit en avsiktsförklaring med styrelsen i PartnerTech om försäljning av det helägda dotterbolaget Vellinge Electronics mot betalning av 2.900.000 nyemitterade aktier i Partner-Tech. Affären, som villkoras av bland annat beslut på bolagsstämma i PartnerTech, innebär att Skanditeks ägande i PartnerTech ökar från 1.992.600 aktier motsvarande 24,3 procent av rösterna och kapitalet till 4.892.600 aktier motsvarande 44,0 procent. Aktiemarknadsnämnden har beslutat att medge Skanditek undantag från budplikt. Detta beslut finns inom kort att läsa på nämndens webbplats www.aktiemarknadsnamnden.se. Resultatet av försäljningen av Vellinge Electronics uppgår i Skanditekkoncernen till en förlust om 30,0 mkr beräknat på en köpeskilling med utgångspunkt i PartnerTechs genomsnittliga börskurs de senas-te tio börsdagarna. I moderbolaget uppgår förlusten till 196,4 mkr. Förklaringen till att det bokförda värdet är lägre i koncernen än i moderbolaget är dels ett så kallat omvänt förvärv som genomfördes under 1999, dels ackumulerade avskrivningar för goodwill. Årliga goodwillavskrivningar om 23,7 mkr hänförliga till Vellinge Electronics bortfaller med anledning av försäljningen. Bakgrunden till affären beskrivs i pressmeddelande från PartnerTech, se bilaga till detta pressmedde-lande. Stockholm den 9 oktober 2001 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Patrik Tigerschiöld Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20040928BIT22220/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar