Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 klockan 17.00 i Kågeröds Lund, Lundastigen, Kågeröd. (Observera att stämman i år hålls i Kågeröd.)

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 12 april 2012, dels senast torsdagen den 12 april 2012 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 12 april 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Skåne-möllan AB, Silosgatan 5, 268 75 Tågarp, per telefax 0418-50003 eller via e-post till kvarn@skane-mollan.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran.

Förslag till dagordning
 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelse och styrelseordförande
 15. Val av revisorer
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Avslutning

Utdelning

Styrelsen har föreslagit utdelning av 14,00 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 23 april 2012. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden den 26 april 2012.

Styrelse m m

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar drygt 75% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Sten K Johnson

Styrelseledamöter: omval av Sten K Johnson, Sten Persson och Jan Bengtsson.

Styrelseordförande: omval av Sten K Johnson

Styrelsearvode: 90.000 kr att fördelas med 50.000 kr till Sten K Johnson och 40.000 kr till Jan Bengtsson.

Revisor: omval av aukt rev Bengt Ekenberg

Revisorssuppleant: omval av aukt rev Rose-Marie Östberg

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningens § 10, så att den erhåller följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.”

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.skane-mollan.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I Skåne-möllan AB finns totalt 1.000.000 aktier, vilka berättigar till lika många röster.

Tågarp i mars 2012

Skåne-möllan AB (publ)

Styrelsen

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 46-418-50102
www.skane-mollan.se
Kontaktperson: Anders Persson

 

Om oss

Skåne-möllan är en liten, innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Helsingborg. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Vår småskalighet gör att vi har möjlighet att vara lyhörda för våra kunders önskemål. Eftersom vi maler varje sort för sig har vi till exempel möjlighet att erbjuda våra kunder "skräddarsydda" mjölsorter, och i nära samarbete med bageri- och livsmedelsindustrin har vi utvecklat flera nya produkter.Vi har även ett nära samarbete med flera av de duktigaste lantbrukarna i vårt närområde. En stor del av spannmålsråvaran kontraktsodlas. På detta sätt kan vi odla den råvara vi bäst behöver, och nya spannmålssorter kan vi snabbt få i odling. Våra kunder är främst bagerier, konditorier och livsmedelsindustrin, men vi finns även representerade i handeln. Där hittar man våra produkter under namnet Möllarens Mjöl, som finns som vetemjöl, rågsikt, durumvete, franskbrödmix, northon spring samt våra ekologiska mjöler. Skåne-möllan har också en serie TTT-produkter som är ett komplett sortiment av spannmålsprodukter som ger dig flera möjligheter att förbättra ditt bröd med naturliga ingredienser.Genom att tillsätta en TTT-produkt till ditt befintliga recept får ditt bröd en rad goda egenskaper, till exempel längre färskhållning. Gå gärna in på vår hemsida www.skane-mollan.se och läs mer om våra TTT-produkter

Prenumerera