Rapport från Skanskas årsstämma

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

Utdelningen för 2010 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 5,75 kronor per aktie i en ordinarie utdelning och 6,25 kronor i en villkorad extrautdelning. Extrautdelningen är villkorad av att försäljningen av Skanskas andel i bolaget som äger koncessionen för Autopista Central slutförs och att full försäljningslikvid erlagts. Avstämningsdag för den ordinarie utdelningen är den 8 april 2011. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för den villkorade extrautdelningen. Föregående år var ordinarie utdelning 5,25 kronor per aktie, samt en extrautdelning om 1,00 kronor per aktie.

Årsstämman omvalde Sverker Martin-Löf, Stuart E. Graham, Johan Karlström, Adrian Montague, Lars Pettersson Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg och Matti Sundberg till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Fredrik Lundberg. Finn Johnsson hade avböjt omval.   

Till styrelsens ordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.

Fredrik Lundberg är civilingenjör och civilekonom. Han är VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen AB. Lundberg är även ordförande i Holmen, Cardo AB och Hufvudstaden AB. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB och styrelseledamot i L E Lundberg-företagen AB, AB Industrivärden och Sandvik AB.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP, som beslutades vid årsstämman 2010. Årsstämman beslutade också att minska aktiekapitalet med 9 450 000 kronor genom indragning av 3 150 000 aktier av serie D.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51
Edvard Lind presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar