Rapport från Skanskas årsstämma

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2012 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 6,00 kronor per aktie i utdelning. Avstämningsdag för utdelningen är den 16 april 2013.

Årsstämman omvalde Stuart E. Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg, och Matti Sundberg till styrelseledamöter. Pär Östberg valdes till ny styrelseledamot.

Pär Östberg är Vice VD i AB Industrivärden och med en bakgrund inom Volvokoncernen, bland annat som Vice VD och medlem i Volvokoncernens koncernledning 2005-2012.

Till styrelsens ordförande omvaldes Stuart E. Graham.

Årsstämman omvalde KPMG som revisor, med huvudansvarig revisor George Pettersson.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP (2011-2013).

Årsstämman beslutade att högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier kan, före årsstämman 2014, överlåtas i syfte att täcka vissa kostnader, som kan uppkomma till följd av de långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av den extra bolagsstämman den 29 november 2007 (SEOP 2008-2010) och årsstämman den 13 april 2010 (SEOP 2011-2013).

Vid årsstämman antogs även styrelsens förslag till det långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP (2014-2016), för koncernens samtliga permanent anställda för perioden 2014-2016. Stämman bemyndigade styrelsen att återköpa högst 2 000 000 egna B-aktier fram till nästa årsstämma för leverans av aktier till deltagarna i det nya programmet. Vidare beslöt stämman att godkänna överlåtelse av högst 11 210 000 Skanska B-aktier till deltagarna i programmet. Varje årsprogram skall omfatta högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera