Rapport från Skanskas årsstämma

Vid Skanska ABs årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2014 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 6,75 kronor per aktie i utdelning. Avstämningsdag för utdelningen är den 13 april 2015.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Stuart E Graham, John Carrig, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Nina Linander och Charlotte Strömberg. Pär Boman och Jayne McGivern valdes till nya styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande omvaldes Stuart E Graham.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 950 000 kronor.

- Övriga styrelseledamöter: 650 000 kronor.

- Ledamot i styrelsens ersättningskommitté, inklusive ordföranden: 100 000 kronor.

- Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 150 000 kronor.

- Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 125 000 kronor.

- Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 200 000 kronor.

Stämman omvalde KPMG som revisor, med huvudansvarig revisor George Pettersson.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 2014-2016).

Stämman beslutade att högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier kan, före årsstämman 2016, överlåtas i syfte att täcka vissa kostnader, som kan uppkomma till följd av de långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (Seop 2011-2013).

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar