SEXMÅNADERSRAPPORT, JANUARI-JUNI 2004

SEXMÅNADERSRAPPORT, JANUARI-JUNI 2004 Andra kvartalet 2004 jämfört med andra kvartalet 2003 · Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 32 225 (34 350) Mkr. Justerat för valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 4 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 1 130 (1 647) Mkr. · Vinst från försäljning av fastigheter i Projektutveckling kommersiella lokaler uppgick till 587 (1 097) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 092 (1 598) Mkr. · Nettoresultatet uppgick till 690 (1 119) Mkr och resultatet per aktie för det andra kvartalet uppgick till 1,65 (2,67) kronor. · Orderingången ökade med 5 procent till 33,5 (31,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 7 procent. Orderstocken uppgick till 129,7 (132,7) miljarder kronor, en minskning med 2 procent. Justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 1 procent. Kommentarer från Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham: - De nordiska byggverksamheterna förbättras stadigt och vi förväntar oss att den trenden fortsätter under andra halvåret. På flera av Skanskas marknader ser vi nu en försiktig vändning i konjunkturen. I USA Building gjordes den tidigare annonserade reserveringen om 150 Mkr för att implementera en plan som ska generera tillväxt och förbättrade marginaler från år 2005. Den amerikanska anläggningsverksamheten fortsätter att lida av lägre projektmarginaler delvis beroende på ovanligt dåligt väder under första kvartalet samt stigande materialpriser. - Som ett led i fokuseringen på utvalda marknader såldes under kvartalet Skanska Whessoe och en avsiktsförklaring tecknades avseende försäljning av Skanskas andel i Gammon Skanska. Efter kvartalets utgång slutfördes försäljningen av Cementation Skanska. - Sammanfattningsvis är Skanska nu mycket mer effektivt i utnyttjandet av kapitalet, våra verksamheter inom Projektutveckling bostäder och Projektutveckling kommersiella lokaler är på god väg att nå sina finansiella mål och Byggrelaterade tjänster och Service, med undantag av verksamheten i USA, utvecklas bättre trots en svag marknadstillväxt. För ytterligare information kontakta: Hans Biörck, vVD och Finansdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00 Anders Lilja, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01 Peter Gimbe, Informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38, 070-543 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/29/20040728BIT20070/wkr0010.pdf Hela rapporten som PDF

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar