Sexmånadersrapport, januari−juni 2010

Januari−juni 2010 jämfört med januari−juni 2009

Redovisningsprinciper,  segments- och IFRS redovisning, se sid 4

- Intäkterna uppgick till 56,3 (65,0) miljarder kronor.

- I byggverksamheten minskade intäkterna med 20 procent i kronor och med 15 procent justerat för valutaeffekter.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 374 (2 057) Mkr, en förbättring med 15 procent.

- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 18 procent och uppgick till 1 693 (2 077) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,3 (3,2) procent.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 398 (1 958) Mkr, en förbättring med 22 procent.

- Periodens resultat uppgick till 1 727 (1 421) Mkr.

- Resultatet per aktie uppgick till 4,18 (3,40) kronor enligt redovisning per segment och till 3,77 (4,87) enligt IFRS.

- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 1 419 (939) Mkr.

- Orderingången ökade med 17 procent och uppgick till 72,5 (61,7) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 23 procent.

- Orderstocken om 160,4 (144,0) miljarder kronor motsvarar 16 (13) månaders produktion.

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8832
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 8851
Karin Lepasoon, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8874
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8838, 070-543 88 38


Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.


Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar