Sexmånadersrapport, januari−juni 2010

Januari−juni 2010 jämfört med januari−juni 2009

Redovisningsprinciper,  segments- och IFRS redovisning, se sid 4

- Intäkterna uppgick till 56,3 (65,0) miljarder kronor.

- I byggverksamheten minskade intäkterna med 20 procent i kronor och med 15 procent justerat för valutaeffekter.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2 374 (2 057) Mkr, en förbättring med 15 procent.

- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 18 procent och uppgick till 1 693 (2 077) Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,3 (3,2) procent.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 398 (1 958) Mkr, en förbättring med 22 procent.

- Periodens resultat uppgick till 1 727 (1 421) Mkr.

- Resultatet per aktie uppgick till 4,18 (3,40) kronor enligt redovisning per segment och till 3,77 (4,87) enligt IFRS.

- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 1 419 (939) Mkr.

- Orderingången ökade med 17 procent och uppgick till 72,5 (61,7) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 23 procent.

- Orderstocken om 160,4 (144,0) miljarder kronor motsvarar 16 (13) månaders produktion.

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8832
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 8851
Karin Lepasoon, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8874
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8838, 070-543 88 38


Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.


Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar