Skanska planerar att väsentligt öka investeringarna i utvecklingsverksamheterna och marginalerna i byggrörelsen

De tre senaste åren har Skanskas verksamheter fokuserat på sina ”Outperform”-mål, såväl finansiella som kvalitativa. Rörelsemarginalen i byggverksamheten har ökat från 1,4 procent 2004 till 3,0 procent första halvåret 2007. Samtidigt har resultatet i Bostadsutveckling ökat med 60 procent, Kommersiell Utveckling har fortsatt att nå sina ”Outperform”-mål och värdet av projektportföljen inom Infrastrukturutveckling har växt väsentligt.

Fokus har ytterligare stärkts på Skanskas fyra kärnvärden (Noll förlustprojekt, Noll arbetsplatsolyckor, Noll miljöincidenter och Noll etiska oegentligheter), och betydande framsteg har gjorts i att undvika förlustprojekt och reducera antalet arbetsplatsolyckor.

Den nya affärsplanen för åren 2008-2010 fortsätter på denna väg och tar ”Outperform”-konceptet till nästa nivå.

De viktigaste delarna i planen är:
• Fortsatt fokus på förbättrade rörelsemarginaler inom Byggverksamhet.
• Väsentlig ökning av investeringarna i Skanskas utvecklingsverksamheter (Bostadsutveckling, Kommersiell Utveckling samt Infrastrukturutveckling).
• Att dra nytta av urbaniseringstrenderna på Skanskas hemmamarknader runt om i världen.
• Ett grönt initiativ, riktat såväl internt som externt
• Tillägg av en femte ”nolla” – Noll kvalitetsfel – som ett kärnvärde i Skanska med syfte att stärka lönsamheten och öka kundnöjdheten.

-Vi har gjort avsevärda framsteg i Skanska de senaste tre åren vad gäller att bygga våra kärnvärden och förbättra lönsamheten. Nu höjer vi våra ambitioner ytterligare – såväl inom områden som kvalitet och miljö som vad gäller lönsamhet i byggverksamheten och investeringsvolymer inom vår projektutveckling, säger Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef.

I enlighet med ambitionerna i den nya affärsplanen har Skanska fastställt nya finansiella “Outperform”-mål för samtliga affärsgrenar för perioden fram till och med 2010.

Finansiella “Outperform”-mål per affärsgren:

Mål Mål
Byggverksamhet 2007 2010
Rörelsemarginal, % 3,3 4,0

Bostadsutveckling 2007 2010
Rörelsemarginal, % 10,0 12,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % 18,0 18,0

Kommersiell utveckling

Värdeskapande per år 500-700 miljoner kronor

Infrastrukturutveckling 2007 2010
Avkastning på sysselsatt kapital*, % 16,0 16,0
Investeringsåtagande 2010 6 miljarder kronor
*Justerad avkastning på eget kapital inklusive realiserade utvecklingsvinster och förändringar av marknadsvärden

Koncernen 2007 2010
Avkastning på eget kapital, % 18,0 20,0

Behov av eget kapital
Behovet av eget kapital, efter utdelning, uppskattades av bolaget i februari 2007 till 16 miljarder kronor. Företagets uppskattning är att behovet av eget kapital kommer att öka med omkring 1 miljard kronor per år, givet en tillväxt av verksamheten i linje med ett förväntat makroekonomiskt scenario.

Medie- och analytikerträff
Den 4 oktober kommer Stuart Graham, Skanskas VD och koncernchef, och Hans Biörck, vVD och ekonomi- och finansdirektör, redogöra för den nya affärsplanen och de nya finansiella målen.

Medie- och analytikerträffen äger rum på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Kaffe kommer att serveras från kl. 13.00 och presentationerna kommer att påbörjas kl. 14.00. Det kommer även att vara möjligt att följa mötet per telefon från kl 14.00.

Den som önskar delta per telefon kan registrera sig på följande länk:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=486718&Conf=149470

Presentationsmaterial inför mötet kommer att finnas tillgängligt på www.skanska.com från kl. 12.00.


För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38.
Direktnummer för media: tel 08-753 88 99.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar