Skanskas Niomånadersrapport Januari-september 2001

SKANSKAs NIOMÅNADERSRAPPORT JANuari-september 2001 Försämrad konjunktur påverkar Skanska · Orderingången ökade med 51 procent till 130 909 Mkr Den större osäkerheten i världsekonomin har påverkat orderingången negativt under det tredje kvartalet · Orderstocken ökade med 37 procent till 183 553 Mkr Orderstocken motsvarar drygt 1 års omsättning · Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 122 384 Mkr · Rörelseresultat i byggrelaterade tjänster och projektutveckling - kärnverksamheten - uppgick till 695 (3 492) Mkr I det tredje kvartalet belastas rörelseresultatet med nedskrivningar och reserveringar om 2,0 miljarder kronor. Resultat från fastighetsförsäljningar var 435 Mkr lägre jämfört med förra året · Resultat efter finansnetto uppgick till -132 (6 449) Mkr I jämförelseperioden uppgick resultateffekter från försäljningen av rörelsefrämmande aktier och verksamheter till 3,0 miljarder kronor · Förändrad helårsprognos: Rörelseresultat i kärnverksamheten väntas uppgå till cirka 2,0 miljarder kronor. Resultat efter finansiella poster väntas uppgå till cirka 0,7 miljarder kronor Helårsprognosen för rörelseresultatet i kärnverksamheten har justerats ned med cirka 2,4 miljarder kronor jämfört med prognosen som lämnades i andra kvartalet. I prognosen av rörelseresultatet ligger ett förväntat försäljningsresultat för projektutveckling om 2,2 miljarder kronor Claes Björk, Skanskas verkställande direktör och koncernchef kommenterar niomånadersrapporten: "Vi upplever en avmattning i tillväxten när det gäller den privata sektorns nyinvesteringar, såväl beträffande kommersiella lokaler som bostäder. Avmattningstakten varierar mellan olika marknader och sektorer. Den polska marknaden har uppvisat den kraftigaste nedgången, tydligast är detta inom bostadssektorn. För att positionera Skanska inför den nya ekonomiska situationen i världen har vi därför funnit det nödvändigt att skriva ned värdet på projektutvecklingen av bostäder samt göra vissa reserveringar. Vår starka orderstock i kombination med det underliggande värdet av vår projektutveckling är en god bas för koncernens fortsatta utveckling i ett kortare perspektiv. De långsiktiga effekterna är i dagsläget omöjliga att förutsäga." Skanska AB Stockholm den 31 oktober 2001 För frågor kontakta: Hans Biörck, Finansdirektör och vVD, +46 (0)8 - 753 88 00 Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, +46 (0)8 - 753 88 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00520/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00520/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar