Skanskas styrelse föreslår långsiktigt aktiesparprogram för anställda i koncernen

Skanskas styrelse föreslår ett långsiktigt aktiesparprogram för samtliga permanent anställda i Skanska-koncernen.

Syftet med programmet är att förstärka incitamenten att behålla och rekrytera kompetent personal och att knyta de anställda närmare aktieägarna. Skanska står inför omfattande rekryteringsbehov runt om i världen de kommande åren och möjligheten att erbjuda aktieägande är väsentlig för att stärka bolagets attraktionskraft.

Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att programmet kommer att ha en positiv påverkan på Skanska-koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för såväl Skanskas anställda som bolagets aktieägare. Under arbetet med förslaget har synpunkter från större institutionella ägare beaktats.

Programmet ger anställda möjlighet att investera i aktier i Skanska och samtidigt få incitament i form av möjlig tilldelning av ytterligare aktier. Denna tilldelning baseras till övervägande del på prestation. Programmet är förenat med kostnadstak som begränsar kostnaderna för Skanska.

-Det är mycket glädjande att vi nu kan föreslå ett program där anställda i Skanska får möjlighet att ta del av bolagets utveckling och framtida värdetillväxt. Vi bedömer också att detta kommer att gynna bolaget och dess aktieägare, säger Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska.

Övergripande beskrivning av programmet
Det nya programmet föreslås omfatta högst 13.500.000 aktier av serie B och rikta sig till de cirka 47.000 permanent anställda i koncernen, vilket inkluderar cirka 2.000 nyckelanställda samt cirka 300 högre chefer.

I korthet innebär programmet att dessa grupper av anställda erbjuds möjlighet att investera i Skanska-aktier. Investeringen är maximerad till 5, 7,5 respektive 10 procent av bruttolönen för respektive grupp av anställda. För varje 4 förvärvade aktier av serie B har den anställde möjlighet att erhålla 1 ”matchningsaktie” vederlagsfritt. Därutöver kan den anställde för varje 4 förvärvade aktier av serie B erhålla ytterligare 3-15 ”prestationsaktier” i bolaget, beroende på position i företaget och baserat på hur resultatbaserade prestationsvillkor uppfylls. Dessa grundas på de s k Outperform-mål som Skanskas styrelse årligen beslutar om. Styrelsen har också möjlighet att reducera tilldelningen av aktier.

Programmet föreslås löpa över tre år, 2008-2010, och tilldelning av de aktier som den anställde erhållit sker först efter en treårig inlåsningsperiod, dvs under åren 2011-2013. För att ha möjlighet att tjäna in ”matchningsaktier” och ”prestationsaktier” måste den anställde ha varit anställd under hela inlåsningsperioden och ha behållit sina inköpta aktier.

Det nu aktuella aktiesparprogrammet är tänkt att ersätta såväl det treåriga aktieincitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Skanska som den ordinarie bolagsstämman 2005 beslutade införa och som löper ut under 2007, som resultatandelsstiftelsen för anställda i svenska bolag inom Skanska-koncernen samt det incitamentsprogram som gäller för vissa anställda verksamma i Skanskas amerikanska verksamheter.

Skanskas kostnader för programmet begränsas av kostnadstak, som innebär att Skanskas totala kostnad för respektive årsprogram inte får överstiga 15 procent av rörelseresultatet (EBIT) eller max 630 miljoner kronor. Programmen som det kommer att ersätta har en total maximal årlig kostnad om 495 miljoner kronor.

Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma i Skanska för att besluta om aktiesparprogrammet. Stämman planeras till den 29 november 2007 kl 16.00 på Skanska AB:s huvudkontor, Råsundavägen 2, Solna.

Styrelsens förslag i sin helhet kommer att publiceras på Skanska-koncernens hemsida www.skanska.com från den 2 november.


För ytterligare information, kontakta:

Sverker Martin-Löf, styrelseordförande, Skanska, tel 08-788 51 51.
Stuart Graham, VD och koncernchef, Skanska AB, tel 08-753 88 00.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38. Direktnummer för media: tel 08-753 88 99.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar