Medarbetarna i fokus hos Skaraborgs Sjukhus

–Skaraborgs Sjukhus har tagit flera goda initiativ under det senaste året som med all rätt har fått stor uppmärksamhet och gör mig mycket stolt. Det är också tack vare alla duktiga medarbetare som jag hyser gott hopp om att vi ska klara de stora utmaningar som ligger framför oss, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Under 2015 var det många som med stort intresse följde Skaraborgs Sjukhus många aktiviteter för att bibehålla och rekrytera medarbetare. Några exempel:

  • Under hösten startades ett samarbetsprojekt mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan, Tandvården, Arbetsförmedling och Migrationsverket för att snabbare fånga upp nyanlända med vårdutbildning.
  • Det pågår ett framgångsrikt arbete med att integrera nyanlända syriska läkare inom ögonsjukvården.
  • Dessutom har läkare även kunnat rekryteras till bland annat barn- och kvinnosjukvården samt vuxenpsykiatrin.

Mycket färdigt och på gång

Skaraborgs Sjukhus fortsätter att utveckla verksamheten på olika sätt. Ett är det omfattande lokalförändringsarbete som pågått under 2015. Exempel på ett projekt som slutförts under året är färdigställande av den gemensamma mottagningen i Mariestad. Ett beslut som fattades under det senaste året var det om placering av heldygnsvården för vuxenpsykiatri till Skövde. I samband med detta togs även beslut om att arbeta gemensamt med östra hälso- och sjukvårdsnämnden om utveckling psykiatri och närsjukvård. Skaraborgs Sjukhus står också inför flera stora lokalinvesteringsprojekt. Ett som genomförs är ny vårdbyggnad för barn- och kvinnocenter (BK-huset) i Skövde där en toppmodern förlossningsavdelningen färdigställts under 2015, fortsatt PCB-sanering av vårdavdelningar i Skövde, omflyttningar i samband med planerade ombyggnationer i mottagnings- och serviceblock.

Vård av hög kvalité

Historiskt har Skaraborgs Sjukhus hållit hög kvalité och det är en tradition som håller i sig. Under året som gått har man nått målen i 26 av de medicinska kvalitetsindikatorerna och fyra är på gränsen till måluppfyllelse. Totalt finns 39 relevanta kvalitetsindikatorer.

Tack vare effektfulla åtgärder av medarbetarna har kostnaderna minskats med cirka 41 miljoner kronor för 2015 jämfört med 2014. I samband med bokslutet erhöll sjukhuset även stora intäktsposter som inte varit kända till sin storlek tidigare, totalt cirka 20 miljoner kronor. Sammantaget gör detta att resultatet hamnar på -63 miljoner kronor. En budgetavvikelse på -51 miljoner för 2015, vilket är i nivå med regionstyrelsens beslut om beviljat underskott.

Satsningar som kostar

Den ekonomiska utvecklingen är dock något som man arbetat hårt med och som totalt sett har försämrats på grund av två huvudorsaker: förändrade förutsättningar i budget 2015 och förändringar i verksamheten som medfört betydande ökade kostnader. De senare handlar om satsningar som kommer patienterna till gagn. Bland annat:

  • Ökad bermanning inom vuxenpsykiatrin.
  • Nystartad palliativ vårdavdelning hösten 2014.
  • Satsning på diabetessensorer.
  • Utökat uppdrag för läkarutbildningen

En vårdplatsutredning har genomförts under hösten som visat på behov av samordning och omfördelning av befintliga vårdplatser. Detta arbete fortsätter under 2016 liksom en översyn för optimering av ambulansorganisationens resurser.

Tuffa sista månader

Speciellt fokus under 2015 har varit att förbättra tillgängligheten för patienter med misstänkt cancer genom standardiserade vårdförlopp. På grund av problem med kompetensförsörjningen och därmed svårigheter i bemanning av vårdplatser och mottagningar har tillgängligheten totalt sett försämrats och antal väntande ökat under årets sista månader, då det akuta patientflödet prioriterats. Verksamhet och ledning har dock arbetat tillsammans inom strategiska fokusområden för att skapa verksamhet och ekonomi i balans på lång sikt.

Allt ska belysas för att skapa stabilitet

Skaraborgs Sjukhus styrelse och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har gemensamt beslutat att det ska inledas ett arbete med att bereda långsiktiga åtgärder som ska skapa ett stabilt Skaraborgs Sjukhus.

Bakgrunden är att Skaraborgs Sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden är överens om att ersättningsnivån i vårdöverenskommelsen inte täcker Skaraborgs sjukhus kostnader för det ingående uppdraget. Därför beslutades under 2015 att man skulle genomföra en risk- och konsekvensanalys för de närmaste åren. Den är nu genomförd.

I analysen konstateras att Skaraborgs Sjukhus – på samma sätt som flera andra sjukhusgrupper - befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation. De besparingar som hittills gjorts räcker inte till. De närmaste åren, fram till år 2020, finns ett åtgärdsbehov i storleksordningen 400 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka tio procent av den totala årskostnaden. I detta belopp ingår inte eventuella konsekvensen av förändringar i Västra Götalandsregionens resursfördelningsmodell.

–Vi påbörjar därför ett arbete med att bereda långsiktiga åtgärder som kan ge en ekonomi i balans. Inriktningen i arbetet är att allt inom Skaraborgs Sjukhus ska belysas. Det här är vi och östra hälso- och sjukvårdsnämnden överens om. Men ingenting annat är beslutat, säger Ulla-Britt Hagström, styrelseordförande i Skaraborgs Sjukhus.

I analysen märks även positiva tecken:

  • Östra hälso- och sjukvårdsnämndens område – Skaraborg - har mindre undvikbar slutenvård än övriga områden i Västra Götaland 2014. De diagnoser som minskat mest i Västra Götaland är diabetes, kärlkramp och hjärtsvikt.
  • Den ökning av återinskrivning inom 30 dagar som sågs fram till 2011 på Skaraborgs Sjukhus har brutits och nu ses möjligen en tendens till minskning.
  • Andel överbeläggningar och andel utlokaliserade inom somatisk vård har inom vissa områden/avdelningar varit lägre under hösten 2015 jämfört med tidigare.

Skaraborgs Sjukhus Lidköping blir högvolymcentrum

2018 blir Skaraborgs Sjukhus Lidköping högvolymcentrum för ledplastiker. Då ska Skaraborgs Sjukhus utföra 1 300 akuta och planerade knä- och höftledplastiker, varar cirka 960 operationer ska genomföras vid högvolymcentrat i Lidköping. Skaraborgs Sjukhus ansöker därför om 2,5 miljoner kronor hos regionstyrelsen som ersättning för kostnader i samband med start av verksamheten.

Sommarplaneringen är i full gång

Sommarplaneringen vid Skaraborgs Sjukhus är viktig och påbörjas därför i god tid. Arbetssättet är samma som tidigare år, med en speciell sommargrupp bestående av medarbetare från alla verksamheter, HR och chefläkarfunktionen. Planering och arbete för sommaren 2016 baserar sig på erfarenheterna från sommaren 2015 och de förslag som utvärderingsgruppen tagit fram. Arbetet med risk- och konsekvensanalys för sommaren 2016 har startat.

Kontakt: Ulla-Britt Hagström (L), ordförande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 0705-553943 

Johan Ask (S), vice ordförande, 0733-440986

Lars Johansson, sjukhusdirektör, 0700-824434

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar