Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 14 juni 2018

Plats: Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Tid: Kl. 13:00 - 16:00

Inledande formalia

 •  Mötets öppnande
 •  Upprop
 •  Val av justerare
 •  Justeringsdatum
 •  Eventuella beslut om närvarorätt
 •  Eventuella beslut om yttranderätt
 •  Anmälan om jäv
 •  Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Åtgärder för ekonomi i balans

Diarienummer SKAS 2018-00605

 •  Föredragande: Jörgen Thorn, sjukhusdirektör och Kristina Westerberg, budgetchef

2. Mål för produktivitet vid Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2018-00606

 •  Föredragande: Kristina Westerberg

3. Investeringsram 2018 för lokalförändringar Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00736

 •  Föredragande: Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör

4. Upphandling av laboratoriemedicin på Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00654

 •  Föredragande: Eva Sundström

5. Upphandling ortopedtekniska tjänster

Diarienummer SKAS 2018-00262

 •  Föredragande: Eva Sundström

6. Försäljning av personalbostäder i Lidköping

Diarienummer SKAS 2018-00586

 •  Föredragande: Eva Sundström

7. Kartläggning av förekomst av ”frivillig deltid” till följd av arbetsbelastning

Diarienummer SKAS 2018-00230

 •  Föredragande: Marie Rodert, HR-chef

8. Remissyttrande - Policy för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2018-00574

 •  Föredragande: Petter Hjalmarsson, jurist

Delegeringsärenden

1. Beslut om utlämnande av allmän handling

Diarienummer SKAS 2018-00530

Anmälningsärenden

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Svar på ansökan från styrelsen för Skaraborgs sjukhus om omställningsmedel

Diarienummer SKAS 2018-00068

3. Dom från kammarrätten i Jönköping angående överklagat avgörande

Diarienummer SKAS 2018-00313

4. Regionfullmäktiges beslut om bokslutsdispostioner

Diarienummer SKAS 2018-00533

5. Regionfullmäktiges beslut om Årsredovisning 2017

Diarienummer SKAS 2018-00534

6. Regionfullmäktiges beslut Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet

Diarienummer SKAS 2018-00537

7. Regionfullmäktiges beslut om Patientavgifter vid sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2018-00538

8. Regionfullmäktiges beslut om Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Diarienummer SKAS 2018-00539

9. Regionfullmäktiges beslut om Policy för Västra Götalandsregionens hantering av internhyra

Diarienummer SKAS 2018-00540

10. Regionfullmäktiges beslut om Ersättning för diagnostiktjänster inom Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2018-00541

11. Regionfullmäktiges beslut om Regiongemensam hantering av teknisk utrustning till förtroendevalda

Diarienummer SKAS 2018-00542

12. Regionfullmäktiges beslut om Utveckling av nytt ersättningssystem för sjukhusen - lika DRG-pris

Diarienummer SKAS 2018-00545

13. Regionfullmäktiges beslut om Regionalt traumasjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2018-00546

14. Regionfullmäktiges beslut om Motion av Eva Olofsson med flera (V) om kortare arbetstid i vården

Diarienummer SKAS 2018-00553

15. Regionfullmäktiges beslut om Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2018-00555

16. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Delårsrapport mars 2018 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer SKAS 2018-00576

17. Regionstyrelsens beslut om Revidering av regionstyrelsens delegeringsordning

Diarienummer SKAS 2018-00583

18. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Strategisk plan för utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Diarienummer SKAS 2018-00593

19. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Etablering av en strategisk regionövergripande funktion till stöd för kvalitetsutveckling

Diarienummer SKAS 2018-00594

20. Hälso- och sjukvårdssstyrelsens beslut om Avtal med SOS Alarm AB samt fortsatt arbete med prioriteringsfunktion i egen regi

Diarienummer SKAS 2018-00595

21. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens samlade behov av neonatalvård samt utvärdering av tillämpningen av

nuvarande ersättningsmodell

Diarienummer SKAS 2018-00615

22. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Koncentration av sällanvård

Diarienummer SKAS 2018-00618

23. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Statsbidrag till unga vuxna för vård och stöd vid missbruk och beroende 2018

Diarienummer SKAS 2018-00637

Information

A. Utrustningsinvesteringar 2019

 •  Kristina Westerberg

B. Rapport riskanalys sommaren 2018

 •  Susanne Gustavsson, kvalitetschef

C. Sommarplanering 2018

 •  Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör och Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör

D. GDPR

 •  Petter Hjalmarsson

E. Omställningsarbete SkaS

 •  Jane Johansson

F. Sjukhusdirektörens information

 •  Jörgen Thorn

G. Information från presidiet

 • Ulla-Britt Hagström, ordförande och Johan Ask, vice ordförande

Kontakt: Michael Malmborg, kommunikationschef, Skaraborgs Sjukhus, 073-7085704

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.