Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 15 mars 2017

Plats: Skaraborgs Sjukhus Falköping, Konferensrum Oden

Tid: Kl. 13:00 - 16:00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 • Eventuella beslut om närvarorätt
 • Eventuella beslut om yttranderätt

Beslutsärenden

1. Utvärdering avtal laboratorietjänster 2017

Diarienummer SKAS 2017-00161

 • Föredragande: Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör

2. Tilläggsöverenskommelse 2017 sjukskrivnings - och rehabiliteringsåtgärder

Diarienummer SKAS 2017-00057

 • Föredragande: Marga Brisman, chefläkare

3. Justerad lokalinvestering nybyggnation Skövde

Diarienummer SKAS 2017-00178

 • Föredragande: Eva Sundström och Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

4. Remiss - motion om att ansluta sig till 100 million lives

Diarienummer SKAS 2016-00813

 • Föredragande: Marga Brisman

5. Granskningsrapport från Revisorskollegiet Granskning vård till asylsökande

och vissa personer utan nödvändiga tillstånd

Diarienummer SKAS 2016-00823

 • Föredragande: Marga Brisman

6. Granskningsrapport - Ändamålsenlighet i regionens investeringsprocess

Diarienummer SKAS 2017-00133

 • Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

7. Övriga frågor

Delegeringsärenden

1. Beslut om avslag på begäran om allmän handling

Diarienummer SKAS 2017-00119

2. Tillämpningsbeslut - Klassificeringsstruktur för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2016-00653

3. Ändrad inriktning på mellanvårdsavdelning SkaS Mariestad

Diarienummer SKAS 2016-00694

4. Sjukhusdirektörens vidaredelegering

Diarienummer SKAS 2017-00130

Anmälningsärenden

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Regional styr- och

samordningsfunktion för ökad tillgänglighet

Diarienummer SKAS 2017-00083

2. Regionfullmäktiges beslut Regional utvecklingsplan för barn- och

ungdomspsykiatrin

Diarienummer SKAS 2017-00150

3. Beslut från regionstyrelsen 2017-02-07, § 22, Kriskommunikationsplan för

Västra Götalandsregionen 2017-2018

Diarienummer SKAS 2017-00162

4. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Tilläggsöverenskommelse 2017

om ersättning för produktion över takvolym, så kallat brutet tak

Diarienummer SKAS 2017-00094

Information

A. Utvärdering av mellanvårdsavdelning SkaS Mariestad,

 • Föredragande: Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

B. Närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad

 • Föredragande: Eva Sundström och Jörgen Thorn

C. Omställningsarbete

 • Föredragande: Jörgen Thorn

D. Revidering av delegationsordning

 • Föredragande: Jörgen Thorn

E. Komplettering av vårdöverenskommelse 2017, bilaga 2a och 2b

 • Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

F. Ekonomisk rapport

 • Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.