Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 20 april 2017

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde, konferensrum Solrosen

Tid: Kl. 13:00 - 16:00

.

Inledande formalia

 •  Mötets öppnande
 •  Upprop
 •  Val av justerare
 •  Justeringsdatum
 •  Föregående protokoll
 •  Eventuella beslut om närvarorätt
 •  Eventuella beslut om yttranderätt
 •  Eventuella övriga frågor

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport mars 2017 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00282

 •  Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

2. Dagsjukvårdsenhet Skaraborgs Sjukhus Mariestad

Diarienummer SKAS 2017-00292

 •  Föredragande: Eva Sundström

3. Miljöplan för Skaraborgs Sjukhus 2017-2020

Diarienummer SKAS 2017-00223

 •  Föredragande: Eva Sundström

4. Handlingsplan för säkerhetsarbetet vid Skaraborgs Sjukhus 2017-2020

Diarienummer SKAS 2017-00220

 •  Föredragande: Lena Brodén

5. Remiss - Policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00118

 •  Föredragande: Eva Sundström
 •   

6. Övriga frågor

Delegeringsärenden

1. Förändringar i attestantförteckningen 2017-03-31

Diarienummer SKAS 2017-00195

2. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus mars 2017

Diarienummer SKAS 2017-00304

Anmälningsärenden

1. Förändrad tidplan för vårdöverenskommelseprocessen

Diarienummer SKAS 2017-00264

2. Regionfullmäktiges beslut om Rese- och mötespolicy samt riktlinjer

Diarienummer SKAS 2017-00205

3. Beslut från regionstyrelsen 2017-02-21, § 38, Detaljbudget 2017

Diarienummer SKAS 2017-00206

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut angående Regionuppdrag

hjärtsjukvård

Diarienummer SKAS 2017-00215

5. Studentforum - dialog med studentkårerna i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00221

6. Regionstyrelsens beslut Riktlinje för flaggning vid Västra

Götalandsregionens verksamheter 2017-2022

Diarienummer SKAS 2017-00254

7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Regionuppdrag till följd av

uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och

beroende

Diarienummer SKAS 2017-00291

8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Utveckling av ersättningssystem för

sjukhusen

Diarienummer SKAS 2017-00290

9. Protokollsutdrag § 29 från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde

den 22 februari 2017 - Regionuppdrag astma och KOL

Diarienummer SKAS 2017-00210

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut angående Användning av avsatta

medel för barn- och ungdomspsykiatri

Diarienummer SKAS 2017-00216

Information

A. Öppethållande sommaren 2017

 •  Föredragande: Eva Sundström, Marga Brisman

B. Arbetstidsschema, lönesituation, kompetensförsörjning

 •  Föredragande: Marie Rodert
 •   

C. Förlossningsskador

 •  Föredragande: Gerald Wallstersson, Jane Johansson

D. Inspektion av Miljösamverkan Skaraborg

 •  Föredragande: Eva Sundström

E. Information från presidiet

 •  Föredragande: Ulla-Britt Hagström

F. Sjukhusdirektörens information

 •  Föredragande: Jörgen Thorn

G. Ändrat datum för informationsdag till styrelsen från verksamhetschefer

SkaS

H. Informationsdag om FoU-verksamheten på SkaS - förslag förmiddag

26/10 innan ordinarie styrelsemöte

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera