Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 26 april 2018

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Kl. 13:00 - 16:00

Inledande formalia

 •  Mötets öppnande 
 •  Upprop 
 •  Val av justerare 
 •  Justeringsdatum 
 •  Eventuella beslut om närvarorätt 
 •  Eventuella beslut om yttranderätt 
 •  Anmälan om jäv 
 •  Eventuella ärenden som kommer till eller stryks 

Beslutsärenden

1. Delårsrapport Skaraborgs Sjukhus mars 2018

Diarienummer SKAS 2018-00442

 •  Föredragande: Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

2. Uppföljning intern kontroll delårsrapport mars 2018

Diarienummer SKAS 2018-00064

 •  Föredragande: Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör

3. Vårdöverenskommelse 2018-2019 mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Skaraborgs Sjukhus avseende sprututbytesprogram

Diarienummer SKAS 2018-00393

 •  Föredragande: Eva Sundström

4. Remiss - Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället

Diarienummer SKAS 2018-00159

 •  Föredragande: Petter Hjalmarsson, jurist

5. Utnämning av dataskyddsombud

Diarienummer SKAS 2018-00487

 •  Föredragande: Petter Hjalmarsson

6. Redovisning av delegeringsbeslut 26 april 2018

Diarienummer SKAS 2018-00514

 •  Föredragande: Petter Hjalmarsson

Anmälningsärenden

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 2018, etapp 1

Diarienummer SKAS 2018-00347

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Sjukvård i Västra Götalandsregionen med fokus på sjukhusbaserad vård - resultat från Verksamhetsanalys 2017 med förbättringsförslag

Diarienummer SKAS 2018-00348

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Kommunicering av hälsouppgifter via sms

Diarienummer SKAS 2018-00352

4. Revisorskollegiets beslut om Fastställande av årsrapporter och följebrev

Diarienummer SKAS 2018-00400

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fördelning av statsbidrag kvinnors hälsa med inriktning på förlossningsvård: tilläggsöverenskommelse 2018-2022

Diarienummer SKAS 2018-00419

6. Regionstyrelsens beslut om Sjukvård i Västra Götalandsregionen med fokus på sjukhusbaserad vård - resultat från verksamhetsanalys 2017 med förbättringsförslag

Diarienummer SKAS 2018-00437

7. Regionstyrelsens beslut om Utbildning för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen 2019-2022

Diarienummer SKAS 2018-00438

Information

A. Högprioriterade frågor och ekonomi i balans

B. Omställningsarbete SkaS

C. Sommarplanering 2018

D. Sjukhusdirektörens information

E. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.