Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 28 januari 2016

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder torsdag 28 januari i Skövde, klockan 09.00-15.00.

Vid sammanträdet behandlas följande:

- Mötets öppnande

- Upprop

- Val av justerare

- Godkännande av föredragningslista

- Anmälan av tillkommande ärenden

- Föregående protokoll

Beslutsärenden

1. Årsredovisning 2015, bilaga

Diarienummer SkaS 20-2015

2. Nytt reglemente för styrelsen, bilaga

Diarienummer SkaS 80-2015

3. Beslut om ny firmatecknare, bilaga

Diarienummer SkaS 80-2015

4. Verksamhetsanpassad bemanning

revisionsrapport, bilaga

Diarienummer SkaS 20-2015

5. Förlängning av avtal kring laboratoriemedicin, bilaga

Diarienummer SkaS 56-2016

6. Serviceöverenskommelse 2016, bilaga

Diarienummer SkaS 228-2015

7. Hemställan om regiongemensam produktionsstyrning

höft- och

knäledsproteser, SkaS Lidköping bilaga

Diarienummer SkaS 84-2014

8. Uppföljning internkontroll, bilaga

Diarienummer SkaS 20-2015

9. Utveckling psykiatri och närsjukvård, bilaga

Diarienummer SkaS 238-2013

10. Konsekvensanalys vårdöverenskommelse (VÖK) 2016 för Skaraborgs Sjukhus

och åtgärder för ekonomi i balans 2016, bilaga

Diarienummer SkaS 228-2015

11. Status för sommarplanering 2016, bilaga

Diarienummer SkaS 50-2016

12. Anmälnings- och delegationsärenden, bilaga

SkaS 1-2016

13. Övriga frågor.

Informationsärenden

A. Redovisning av medarbetarenkäten.

  • Föredragande Peder Yderhag

B. Uppföljning uppdrag från styrelsen vårdplatsutredning och

ambulansoptimering.

  • Föredragande Marga Brisman, Hans Halén

C. Information från presidiet.

Föredragande Ulla-Britt Hagström

D. Sjukhusdirektörens information.

  • Föredragande Lars Johansson

Kontakt: Jan Nyman, tf kommunikationschef, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.