Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 3 november 2016

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 3 november 2016

Plats: Hotell Park Inn, Malmö

Tid: Kl. 09.00 - 12.00

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Godkännande av föredragningslista

• Anmälan av tillkommande ärenden

• Föregående protokoll

Beslutsärenden

1. Vårdöverenskommelse 2017 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga

Diarienummer: SkaS 282-2016

• Föredragande: Eva Sundström

2. Vårdöverenskommelse 2017, styrelsens identifierade riskområden, bilaga

Diarienummer: SkaS 282-2016

• Föredragande: Eva Sundström

3. Serviceöverenskommelse med Regionservice 2017, bilaga

Diarienummer: SkaS 328-2016

• Föredragande: Eva Sundström

4. Uppföljning av internkontroll SkaS, delårsrapport augusti 2016, bilaga

Diarienummer: SkaS 20-2016

• Föredragande: Eva Sundström

5. Remiss – riktlinje mot korruption, mutor och jäv, bilaga

Diarienummer: SkaS 271-2016

Omedelbar justering

 • Föredragande: Eva Sundström

6. Implementering av ny eller reviderad lagstiftning och nya eller reviderade regionala styrande dokument, bilaga

Diarienummer: SkaS 329-2016

• Föredragande: Eva Sundström

7. Anmälnings- och delegeringsärenden, bilaga

Diarienummer SkaS 1-2016

8. Övriga frågor

Informationsärenden

A. Ekonomisk rapport September

• Föredragande: Eva Sundström

B. Rapport från sommaren 2016, bilaga

• Föredragande: Eva Sundström

C. Utveckling av närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad, bilaga

• Föredragande: Eva Sundström

D. Verksamhetsanpassad bemanning, bilaga

• Föredragande: Marie Rodert

E. HR-rapportering och statistik, bilaga

• Föredragande: Marie Rodert

F. Information från presidiet

• Föredragande: Ulla-Britt Hagström, Johan Ask

G. Sjukhusdirektörens information

• Föredragande: Eva Sundström

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.