Sammanträde med styrelsen för SkaraborgsSjukhus 15 juni 2017

Plats: Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Samlingssalen

Tid: Kl. 13:00 - 16:00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 • Eventuella beslut om närvarorätt
 • Eventuella beslut om yttranderätt

Beslutsärenden

1. Vårdplatsutredning/åtgärdsplan Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00263

 •  Föredragande: Eva Sundström, ställföreträdande sjukusdirektör

2. Implementering inköpspolicy

Diarienummer SKAS 2017-00164

 •  Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

3. Motion om kortare arbetstid i vården

Diarienummer SKAS 2017-00209

 •  Föredragande: Marie Rodert, HR-chef

4. Sommarplanering 2017 för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00342

 •  Föredragande: Eva Sundström, Marga Brisman, chefläkare

5. Delegering av rätt att lämna remissyttrande

Diarienummer SKAS 2017-00389

 •  Föredragande: Petter Hjalmarsson, utvecklingsledare

6. Redovisning till regionstyrelsen av åtgärder med anledning av granskningsrapporten "Granskning av verksamhetsanpassad bemanningläkares schemaläggning"

Diarienummer SKAS 2017-00394

 •  Föredragande: Marie Rodert

7. Övriga frågor

Delegeringsärenden

1. Förändringar i attestantförteckningen 2017-04-30

Diarienummer SKAS 2017-00195

2. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus april 2017

Diarienummer SKAS 2017-00304

3. Beslut om att ta emot gåva från Synskadades Vänner Skaraborg

Diarienummer SKAS 2017-00314

Anmälningsärenden

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Information om förstudie sprututbytesprogram

Diarienummer SKAS 2017-00295

2. Regionstyrelsens beslut om utveckling av ersättningssystem för sjukhusen

Diarienummer SKAS 2017-00300

3. Regionstyrelsens beslut om ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00310

4. Regionfullmäktiges beslut om bokslutsdispositioner 2016

Diarienummer SKAS 2017-00316

5. Regionfullmäktiges beslut Utredning om alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00317

6. Regionfullmäktiges beslut Motion om åtgärder mot benskörhet

Diarienummer SKAS 2017-00318

7. Regionfullmäktiges beslut om Årsredovisning 2016

Diarienummer SKAS 2017-00319

8. Regionfullmäktiges beslut Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet

Diarienummer SKAS 2017-00320

9. Skrivelse till Östra patientnämnden angående ärendehantering

Diarienummer SKAS 2017-00323

10. Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2017

Diarienummer SKAS 2017-00351

11. Regionfullmäktiges beslut Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00398

12. Regionfullmäktiges beslut Motion gällande att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00399

Information

A. Ekonomisk rapport

 •  Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

B. Organisation av omställningsarbete Skaraborgs Sjukhus

 •  Föredragande: Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör

C. Organisatorisk tillhörighet barnneuromottagningar Skaraborgs Sjukhus

 •  Föredragande: Jane Johansson

D. Attraktiv arbetsgivare

 •  Föredragande: Marie Rodert

E. Högprioriterade frågor

 •  Föredragande: Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

F. Ökning av nettoårsarbetare 2017 vid jämförelse 2016

 •  Föredragande: Marie Rodert

G. Hantering av gåvor till barn- och kvinnokliniken Skaraborgs Sjukhus

 •  Föredragande: Eva Sundström

H. Granskningsplan Skaraborgs Sjukhus – Revisionsenheten

 • Föredragande: Jörgen Thorn

I. Power Big Meet - Möte med Lidköpings kommun

 •  Föredragande: Ulla-Britt Hagström, sjukhusstyrelsens ordförande

J. Information från presidiet

K. Sjukhusdirektörens information

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.