SKB kompletterar redovisning om slutförvaret i Forsmark

SKB lämnar i dag in kompletterande redovisningar till Statens strålskyddsinstitut (SSI) gällande slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR) i Forsmark.

Bakgrunden är ett beslut från SSI i juni att tills vidare stoppa deponeringen av avfall i slutförvaret. Myndigheten har begärt bättre underlag om hur nivåerna av vissa ämnen i förvaret beräknats och redovisats, och vad detta skulle kunna ha för konsekvenser för anläggningens långsiktiga säkerhet.

– Vi har nu gått igenom de aktuella nivåerna av de ämnen som tas upp i SSI:s föreläggande. Genomgången visar att högre nivåer av dessa ämnen inte äventyrar den långsiktiga säkerheten i anläggningen, säger Börje Torstenfelt, enhetschef på SKB.

SKB ansöker därför samtidigt om nytt tillstånd för dessa ämnen, motsvarande aktuell och förväntad produktion. De tillstånd som SKB i dag har baserar sig på uppskattningar av mängden olika avfallstyper när förvaret byggdes.
I underlaget ingår också en redogörelse som SSI begärt över hur SKB tänker använda förvarets olika delar på ett strålskyddsmässigt optimalt sätt (deponeringsstrategi). Parallellt arbetar SKB vidare med den övergripande säkerhetsanalysen som ska vara klar vid årsskiftet.

SKB inväntar nu synpunkter från SSI på denna redovisning. Deponeringsstoppet vid slutförvaret gäller tills dess att SSI ger klartecken till att återuppta deponeringen.

Fakta om SFR-anläggningen
Slutförvaret för radioaktivt driftavfall (SFR) ligger i Forsmark och togs i drift 1988. Här förvaras driftavfall såsom filtermassor, använda skyddskläder och verktyg från kärnkraftverken och även en del avfall från industri, forskning och sjukvård. Avfallet förvaras i kontrollerade bergrum på drygt 50 meters djup i berget och behöver hållas isolerat i minst 500 år.

Om oss

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Prenumerera

Dokument & länkar