Förslag till nya ledamöter i AB SKFs styrelse

Förslag till nya ledamöter i AB SKFs styrelse Clas Åke Hedström, verkställande direktör och koncernchef för Sandvik- koncernen och Philip N Green, verkställande direktör, Reuters Trading Solutions Division, kommer att föreslås till nya ledamöter i Aktiebolaget SKFs styrelse vid bolagsstämman den 25 april, 2000. Aktieägare, som tillsammans representerar drygt 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om sin avsikt att föreslå de nya ledamöterna. Giovanni Mario Rossignolo och Per-Olof Eriksson kommer att lämna styrelsen. Clas Åke Hedström, född i Sverige 1939, kom till Sandvik 1965 som biträdande produktionschef vid Sandviks Coromantfabrik i Stockholm. Därefter har Clas Åke Hedström innehaft olika ledande befattningar inom Sandvik-koncernen tills han 1994 utnämndes till verkställande direktör och koncernchef. Clas Åke Hedström är ledamot i styrelsen för Sandvik AB, Scania AB, Sveriges Verkstadsindustrier (VI) och Sveriges Industriförbund. Philip N Green, född i England 1953, började hos Reuters plc 1999 som verkställande direktör för Trading Solutions divisionen. Philip N Green har tidigare haft ledande befattningar på Crayonne (USA) Inc, Coloroll Group plc och senast som Chief Operating Officer, Europe and Africa för DHL Worldwide Network NV/SA. Philip N Green är också medlem i styrelsen för Reuters Group plc. Genom denna pressrelease meddelar AB SKF innehållet i kallelsen till bolagsstämman den 25 april, 2000. Göteborg den 24 mars 2000 Aktiebolaget SKF (publ.) Nerladdningsbara bilder finns på SKFs hemsida. Bil: Kallelse till stämman. För ytterligare information kontakta: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031-3371541, e-mail: Lars.G.Malmer@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 april 2000 kl 15.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Bolagsstämma För att äga rätt att deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 14 april 2000, dels anmäla sig hos bolaget, adress AB SKF, Group Legal, 415 50 Göteborg eller fax 031 337 1691, senast kl 12.00 måndagen den 17 april 2000. Vid anmälan, som helst bör vara skriftlig, men som kan ske per telefon 031 337 2436, uppges namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten insändas i original före bolagsstämman. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s k rösträttsregistrering, skall vara verkställd senast fredagen den 14 april 2000. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd. Ärenden 1.Öppnande av stämman. 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Upprättande och godkännande av röstlängden. 4.Godkännande av dagordning. 5.Val av justeringsmän. 6.Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8.Anförande av verkställande direktören. 9.Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningoch koncernbalansräkning. 10.Beslut om disposition av bolagets vinst. 11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 12.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13.Fastställande av arvode åt styrelsen. 14.Fastställande av arvode åt revisorerna. 15.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 16.Ärende väckt avSveriges Aktiesparares Riksförbund rörande tillsättande av nomineringskommitté. Förslag under punkt 10 Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 1999 med 4 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 28 april, 2000. Om bolagsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från VPC den 4 maj 2000. Förslag under punkterna 12, 13, 14 och 15 I fråga om antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisionsarvode samt val av styrelse har aktieägare som tillsammans representerar drygt 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget underrättat bolaget om att de föreslår - att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter - att styrelsen intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits tillerkänns ett arvode om 2 350 000 kronor, att enligt styrelsens beslut fördelas mellan de stämmovalda styrelseledamöterna med undantag för sådan ledamot som är anställd i bolaget. - att revisorn ersätts för utfört arbete enligt räkning. (Vid bolagsstämman 1999 omvaldes revisionsbolaget Arthur Andersen AB till revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2001.) - att omval äger rum av ordinarie styrelseledamöterna Anders Scharp, Sune Carlsson, Sören Gyll, Helmut Werner, Vito H Baumgartner och Ulla Litzén och att nyval äger rum av Philip N Green och Clas Åke Hedström. Giovanni Mario Rossignolo och Per-Olof Eriksson lämnar styrelsen. Förslag under punkt 16 Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag enligt vilket en nomineringskommitté skall tillsättas bestående av tre till fem ledamöter varav majoriteten representerar huvudägarna och minst en ledamot de mindre ägarna. Göteborg i mars 2000 Aktiebolaget SKF (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar