SKF - Bokslutskommuniké 1999

SKF - Bokslutskommuniké 1999 SKFs resultat förbättrades kontinuerligt under året. Rörelsemarginalen för 1999 var 6.9% (-2.7) och för det fjärde kvartalet 9.2% (-17.0). Justerad för engångsintäkter var marginalen 5.8% för helåret och 7.3% för fjärde kvartalet. De förbättrade vinstmarginalerna berodde till största delen på intern omstrukturering, kostnadsreduktioner, förbättrad effektivitet, högre priser och förlusteliminering. Mot slutet av 1999 förbättrades efterfrågan och uppgången förväntas bli mer markant under innevarande år. Produktionsnivån ökades under fjärde kvartalet och ytterligare ökningar planeras i år. * Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för 1999 uppgick till 1 769 Mkr (-2 063). Resultatet för det fjärde kvartalet var 693 Mkr (-1 816). * Rörelseresultatet för 1999 uppgick till 2 520 Mkr (-999) och till 851 Mkr (-1 601) för fjärde kvartalet. Helårsresultatet påverkades positivt av engångsintäkter på 388 Mkr. För det fjärde kvartalet 1999 redovisades engångsintäkter på 175 Mkr, huvudsakligen hänförbara till ej utnyttjade avsättningar. Rörelseresultatet för 1998 påverkades av avsättningar om 3 025 Mkr för omstruktureringar. * Försäljningen under 1999 uppgick till 36 693 Mkr (37 688), en minskning med 2.6% jämfört med 1998. Försäljningen det fjärde kvartalet var 9 300 Mkr (9 442). * Försäljningsminskningen berodde på volym -5.0%, pris/mix +0.5% och valuta +2.0%. * Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till 2 271 Mkr (-964). * Årets resultat uppgick till 1 111 Mkr (-1 642) och resultatet per aktie var 9.76 kr (-14.40). * Styrelsen föreslår en utdelning på 4.00 kr (2.00) per aktie för verksamhetsåret 1999.@ Koncernens finansnetto för 1999 var -751 Mkr (-1 064). Förbättringen berodde huvudsakligen på en lägre skuldsättning eftersom lån återbetalades. De räntebärande lånen uppgick vid årets slut till 5 976 Mkr (8 179), medan pensionsskulderna var 6 478 Mkr (7 139). Vid årets slut hade koncernen finansiella tillgångar på 2 894 Mkr (3 237), inklusive kortfristiga finansiella tillgångar på 1 976 Mkr (2 353). Koncernens soliditet var 33.8% (29.0) vid utgången av år 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar