SKF - Halvårsrapport 2002

SKF - Halvårsrapport 2002 Resultat per aktie ökade 22% under andra kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för andra kvartalet 2002 på 925 Mkr (820). Resultatet för första halvåret uppgick till 1 686 Mkr (1 611). Resultat per aktie för andra kvartalet 2002 uppgick till 5:58 kr (4:56) och för första halvåret till 10:22 kr (9:50). Försäljningen i Europa var fortsatt svag under det andra kvartalet. I Nordamerika visade försäljningen till fordonssektorn god tillväxt och försäljningen till industrisektorn började återhämta sig. Försäljningsökningen i Asien förstärktes ytterligare. Marknadsutsikter: Den förväntade återhämtningen i efterfrågan i år för koncernen, framskrider steg för steg i ett antal segment och regioner. Produktionstakten kommer att ökas för att tillgodose en förväntad högre efterfrågan. Sammanfattning: * Rörelseresultatet för första halvåret 2002 uppgick till 1 951 Mkr (1 887). Motsvarande resultat för andra kvartalet var 1 048 Mkr (979). * Rörelsemarginalen för SKF-koncernen under första halvåret 2002 var 9,0% (8,6) och för andra kvartalet 9,5% (8,8). * Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till 717 Mkr (1 746). Kassaflödet under andra kvartalet var 829 Mkr (1 249). * Försäljningen uppgick till 21 718 Mkr (22 054). Försäljningen under andra kvartalet var 11 053 Mkr (11 148). * Minskningen på 1,5% i försäljningen kan hänföras till: struktur 1,6%, volym -3,7%, pris/mix 1,4% och valutaeffekt -0,8%. Under andra kvartalet kunde en minskning på 0,9% hänföras till: struktur 1,9%, volym -0,5%, pris/mix 1,4% och valutaeffekt -3,7%. * Första halvårets nettoresultat uppgick till 1 165 Mkr (1 082). Motsvarande resultat för andra kvartalet var 636 Mkr (520). Koncernens finansnetto för första halvåret 2002 var -265 Mkr (-276). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 611 Mkr (676). Vid utgången av juni månad uppgick koncernens varulager till 20,5% (23,7) av årsförsäljningen. Koncernens soliditet var 40,0% (37,6). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 15,3% (15,8) för 12- månadersperioden fram till och med 30 juni. Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,3% (15,4). Registrerat antal anställda var 39 926 (39 247). Förvärven av lagerfabrikerna vid VMZ (Bulgarien), Aeroengine Bearings UK (Storbritannien) och Delta Consult B.V. (Holland) ökade antalet registrerade anställda med närmare 2 000. Växelkurserna hade under det andra kvartalet 2002, jämfört med motsvarande kvartal 2001, en liten positiv effekt på SKFs resultat före skatt. Divisionerna Divisionernas resultat är baserat på SKFs operativa rapportering. Industrial Divisions externa försäljning under första halvåret 2002 uppgick till 5 006 Mkr (5 156), en minskning med 2,9%. Den totala försäljningen (försäljning och leveranser till externa och interna kunder) var 7 990 Mkr (8 095). Divisionens operativa resultat under första halvåret 2002 uppgick till 806 Mkr (842), vilket ger en operativ marginal om 10,1% (10,4) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningen i Europa låg något lägre under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i Nordamerika var något högre än föregående år. Försäljningen i Asien låg på ungefär samma nivå som föregående år. SKF har lanserat ett nytt, helt elektriskt styrsystem för industrifordon som förbättrar operatörens komfort och säkerhet, förenklar konstruktion och sammansättning för tillverkaren, och är till fördel för miljön eftersom något hydraulsystem inte krävs. Styrsystemet visades i en gaffeltruck på Hannover-mässan. Under andra kvartalet utökade SKF Explorer-familjen med vinkelkontaktkullager. Detta innebär ännu ett steg i en serie pågående förbättringar i avsikt att erbjuda produkter som ligger i den teknologiska frontlinjen och att förse kunderna med nya konstruktionsmöjligheter. SKF har också introducerat ett direktanslutet övervakningssystem, kallat SKF WindCon System, för vindenergimarknaden. Detta system ger vindkraftoperatörerna en komplett och kontinuerlig överblick över de mekaniska förhållandena i vindkraftverken. Därigenom kan SKF WindCon säkerställa längre driftperioder samt bättre inplanering och effektivitet i underhållet, för operatörerna. Automotive Divisions externa försäljning under första halvåret 2002 uppgick till 7 061 Mkr (6 950), en ökning med 1,6%. Den totala försäljningen var 7 810 Mkr (7 784). Divisionens operativa resultat för första halvåret 2002 var 320 Mkr (259), vilket ger en operativ marginal på 4,1% (3,3) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningen av lager och tätningsprodukter till segmentet personbilar och lätta lastbilar i Europa var något lägre, jämfört med andra kvartalet föregående år. I Nordamerika låg försäljningen högre jämfört med samma period föregående år, beroende på såväl en högre produktion av fordon som en positiv mix i SKFs försäljning. Försäljningen till tunga lastbilar i Europa låg något lägre, jämfört med samma period förra året, medan försäljningen till den tunga lastbilsindustrin i Nordamerika var högre än under samma period föregående år. SKFs verksamhet inom fordonseftermarknaden rapporterade väsentligt högre försäljningssiffror under andra kvartalet i år, jämfört med samma period föregående år. Chryslers nya Pacifica 2004, som lanseras som en så kallad "sports tourer", kommer att utrustas med SKFs hjullagerenheter på båda axlarna. Hjullagerenheterna är försedda med integrerade ABS-sensorer och är förslutna enligt SKFs senaste tillverkningsteknologi. Electrical Divisions externa försäljning under första halvåret 2002 uppgick till 995 Mkr (1 032), en minskning med 3,6%. Den totala försäljningen var 3 444 Mkr (3 623). Divisionens operativa resultat under första halvåret 2002 uppgick till 187 Mkr (195), vilket ger en operativ marginal på 5,4% (5,4) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningen låg högre under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år, huvudsakligen beroende på nya kunder och stark försäljning till marknaden för motorcyklar i Asien. Kapaciteten vid fabriken i Jakarta, Indonesien, utökas för att tillgodose den snabbt ökade efterfrågan på koncernens produkter för motorcyklar. Service Divisions externa försäljning under första halvåret 2002 uppgick till 6 638 Mkr (6 788), en minskning med 2,2%. Den totala försäljningen uppgick till 7 397 Mkr (7 592). Divisionens operativa resultat för första halvåret 2002 uppgick till 637 Mkr (570), vilket ger en operativ marginal på 8,6% (7,5) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningen i Europa var påtagligt lägre under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. I Nordamerika var försäljningen något bättre, jämfört med andra kvartalet 2001. I Asien ökade försäljningen avsevärt, jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet presenterade SKF @ptitudeTM, ett industriellt beslutsstödjande system med teknologier och tjänster som automatiserar den beslutsstödjande processen, för att optimera effektiviteten i anläggningarna. Under andra kvartalet förvärvade SKF samtliga aktier i det holländska företaget Delta Consult B.V. Företaget tillhandahåller avancerade tjänster inom handhavande av produktionstillgångar under hela livscykeln, ingenjörstekniskt underhåll och driftsteknisk service, liksom också affärsprocess- och informationsteknologiskt stöd med anknytning till underhåll. Aero and Steel Divisions externa försäljning för första halvåret 2002 uppgick till 2 006 Mkr (2 094), en minskning med 4,2%. Den totala försäljningen var 3 362 Mkr (3 553). Divisionens operativa resultat för första halvåret 2002 uppgick till 119 Mkr (127), vilket ger en operativ marginal på 3,5% (3,6) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningen till flygindustrin var klart svagare under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år, särskilt inom flygmotorindustrin. Förvärvet av 75 procent av aktierna i NSK Aerospace Europe Ltd, i Stonehouse i Storbritannien, genomfördes under kvartalet. Ovako Steel, tidigare Steel Division och numera en del i Aero and Steel Division, rapporterade för första halvåret 2002 en extern försäljning på 869 Mkr (968). Den totala försäljningen uppgick till 1 611 Mkr (1 682). Det operativa resultatet uppgick för första halvåret till 3 Mkr (-3). Det operativa resultatet för det andra kvartalet uppgick till 12 Mkr (6). Under kvartalet hade Ovako en högre efterfrågan från både SKF och externa kunder. Moderföretaget Resultatet före skatt för första halvåret 2002 uppgick till 614 Mkr (547). Tidigare publicerat resultat före skatt avseende 2001 har omarbetats för att inkludera koncernbidrag direkt mot eget kapital. Företaget hade ingen försäljning. Investeringarna uppgick till 0 Mkr (1). Den 30 juni uppgick de kortfristiga finansiella tillgångarna till 1 Mkr (1). Genomsnittligt antal anställda var 121 (109). Tidigare bedömning av marknadsutsikterna Första kvartalet 2002: "Den samlade efterfrågan för koncernen förväntas vara svag även under andra kvartalet i år. Tillväxten i Asien förväntas emellertid fortsätta och i Nordamerika syns allt fler tecken på en återhämtning." Overheadpresentation En overheadpresentation kommer att publiceras på SKFs hemsida på följande adress: http://investors.skf.com (välj Presentations). Göteborg den 15 juli 2002 Aktiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson VD och koncernchef Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden (koncernen och divisionerna) De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts är de som beskrivs i not 1 i årsredovisningen för 2001. Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKFs niomånadersrapport 2002 publiceras tisdagen den 15 oktober 2002. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tfn 031-3371541, 0705-371541, e- mail: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tfn 031-3371994, 0705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn 031-3371000, fax 031-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020715BIT00180/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/15/20020715BIT00180/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar