SKF – Halvårsrapport 2010

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

”Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordons-verksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den mycket goda försäljnings-utvecklingen och den högre tillverkningsnivån, kombinerat med kostnadsminskningar, resulterade i ett starkt resultat för SKF-koncernen, rekordsiffror i form av rörelseresultat och rörelsemarginal.

Under tredje kvartalet förväntar vi oss en fortsatt god försäljningsnivå för koncernen, vilken blir påtagligt högre än föregående år. Alla regioner och divisioner förväntas få en god tillväxt, även om vi förväntar oss en lägre försäljning till den europeiska bilindustrin. Tillverkningen kommer att hållas på samma nivå som under andra kvartalet, vilket innebär att den blir påtagligt högre än förra året.”

 

  Kv2 2010 Kv2 2009 År till dato 2010 År till dato 2009
Försäljning, Mkr 15 709 14 167 30 155 29 016
Rörelseresultat, Mkr 2 239 474 3 941 1 242
Rörelsemarginal, % 14,3 3,4 13,1 4,3
Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, % 14,3 6,9 13,4 6,6
Resultat före skatt, Mkr 2 047 312 3 551 843
Nettoresultat, Mkr 1 451 323 2 521 717
Resultat per aktie, kr 3,09 0,69 5,36 1,55

 

Försäljningsökningen på 10,9% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:

volym 16,6%, pris/mix -0,5% och valutaeffekter -5,2%.

För halvåret kan ökningen på 3,9%, uttryckt i kronor, hänföras till:

volym 10,8%, pris/mix -0,4% och valutaeffekter -6,5%.

 

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2010

Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet föregående år

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden.

Försäljningsutveckling jämfört med andra kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönster

Efterfrågan förväntas bli något högre för SKF-koncernen totalt. Den förväntas bli oförändrad i Europa, något högre i Nordamerika och högre i Asien och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för Automotive Division och något högre för Industrial Division och Service Division.

Tillverkningsnivå

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och relativt oförändrad jämfört med andra kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.

 

Göteborg den 14 juli 2010

 

Aktiebolaget SKF
(publ.)

 

Tom Johnstone                               
Vd och koncernchef, styrelseledamot            

 

Leif Östling                                     Ulla Litzén                                      Winnie Fok      Ordförande                                     Ledamot                                        Ledamot

 

 

Hans-Olov Olsson                           Lena Treschow Torell                     Peter Grafoner
Ledamot                                          Ledamot                                         Ledamot           

 

Lars Wedenborn                            Joe Loughrey                                 Jouko Karvinen
Ledamot                                        Ledamot                                        Ledamot

 

 

Lennart Larsson                             Kennet Carlsson
Ledamot                                        Ledamot

 

 

 

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 15 juli 2010.

 

 

Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication, tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar