SKF - Niomånadersrapport 1998

Press release AB SKFs styrelse beslutade i dag att genomföra ytterligare åtgärdsprogram för lönsamhetsförbättringar. Utöver det program som tidigare beslutats och som resultatmässigt belastar årets tredje kvartal beslöt styrelsen att reservera ytterligare cirka 2 000 Mkr att belasta årets fjärde kvartal. Detta senare program avser att eliminera förlusterna i ett antal enheter som haft lönsamhetsproblem under lång tid. Till denna kategori hör bl a tillverkningen av billager i Amerika samt tillverkningen av textilmaskinkomponenter, ett affärsområde som SKF avser att lämna. Den framtida verksamheten vid ytterligare ett antal enheter är under utredning. Styrelsen konstaterar att i det rådande svagare marknads- läget är det angeläget att accelerera kostnadsbesparings- programmen. Detta ger möjlighet att öka fokuseringen på koncernens lönsamma verksamheter och därmed snabbare uppnå en tillfredsställande lönsamhet. Niomånadersrapport 1998 SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader under perioden januari-september 1998 uppgick till -247 miljoner kronor, efter reservering om 1 216 Mkr för koncernens program för förbättrad lönsamhet, att jämföras med 1 526 Mkr för motsvarande period 1997. Resultatet för tredje kvartalet 1998, före reserveringar, var 151 Mkr jämfört med 423 Mkr tredje kvartalet 1997. Koncernens rörelseresultat uppgick för årets första nio månader till 602 Mkr mot 2 240 Mkr för samma period 1997. Rörelseresultatet för tredje kvartalet, före reserveringar, var 399 Mkr mot 683 Mkr för tredje kvartalet 1997. Reserveringen om 1 216 Mkr för koncernens program för förbättrad lönsamhet fördelas med 716 Mkr på tillverkningskostnader, 297 Mkr på försäljnings- och administrationskostnader, 93 Mkr på övriga rörelsekostnader och rörelseintäkter samt 110 Mkr på finansiella kostnader. Knappt 200 Mkr av totalbeloppet avser nedskrivningar av tillgångar, varav nedskrivning av aktier i Wafangdian Bearing Company i Kina utgör den största posten. Tidigare program för lönsamhetsförbättringar omfattar bl a en personalreduktion om 4 000 personer som skall vara genomförd på två år. Vid utgången av september månad hade en tredjedel av de 4 000 lämnat företaget, huvudsakligen under tredje kvartalet. Dessutom har ytterligare cirka 900 anställda varslats under den senaste månaden. Försäljningen under perioden januari-september 1998 var 28 246 Mkr (27 584), en ökning med drygt två procent jämfört med samma period förra året. Försäljningen under tredje kvartalet var 9 075 Mkr (8 837). Försäljningsökningen kom från volym +6 procent, pris/mix (volymförskjutningar mellan olika kundsegment med olika prisnivåer) -2.5 procent samt strukturförändringar (verksamheter som tillförts eller avvecklats) -1.0 procent. Efterfrågan på världens lagermarknad håller nu på att plana ut. Finansnettot var -849 Mkr (-714) för perioden och -358 Mkr (-260) för tredje kvartalet. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 565 Mkr (2 013). Varulagret, i procent av årsförsäljningen, uppgick vid utgången av september till 28.1 procent (26.9). Soliditeten var 31.2 procent (33.1). Vid periodens slut uppgick antalet registrerade anställda till 46 409 (42 680). Ökningen kan hänföras till förvärvade enheter. Avkastningen på sysselsatt och eget kapital under den senaste tolvmånadersperioden var 6.5 procent (13.2) respektive 0.3 procent (13.8). Resultat per aktie efter skatt uppgick till -3.75 kronor (9.55). Rullningslager Rörelseresultatet för rullningslager uppgick för de första nio månaderna 1998 till 441 Mkr (1 798). Försäljningen under perioden var 24 275 Mkr (23 908). Rörelseresultatet för tredje kvartalet 1998 var -588 Mkr (554) och försäljningen 7 818 Mkr (7 707). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 976 Mkr. Koncernens kostnadsrationaliseringar kunde inte uppväga den försämring av prisnivån som skett jämfört med 1997. Därtill kommer den negativa effekten på tillverkningskostnaden under tredje kvartalet till följd av korttidsarbete och temporära stängningar av flertalet av koncernens fabriker för att anpassa produktionen till efterfrågan och minska varulagret. Denna typ av åtgärder kommer att fortsätta även under fjärde kvartalet för att uppnå nödvändiga varulagerneddragningar. Koncernens försäljning i Asien, Afrika och Mellanöstern, Central- och Östeuropa samt Latinamerika fortsatte att försvagas under kvartalet. I Västeuropa och Nordamerika håller den positiva volymutvecklingen på att plana ut. Försäljningen till bilkunderna fortsätter att växa, medan efterfrågan från övriga industrikunder liksom industrieftermarknaden försvagas. Konkurrenssituationen i marknaden var fortsatt hård. Den starkt ökande exporten till såväl Europa som USA av rullningslager från Japan, en följd av den svaga efterfrågan på denna marknad liksom de övriga asiatiska marknaderna, fortsätter att pressa branschen. Den tunga industrin i Västeuropa och USA, som är ett viktigt kundsegment för SKF, fortsatte att påverkas negativt av den svaga utvecklingen i Asien. Den lätta industrin hade en bättre volymutveckling. SKFs försäljning till personbilsindustrin i Västeuropa och USA utvecklades positivt under det tredje kvartalet, medan det inom lastbilssektorn märktes en utplaning av efterfrågan på hög nivå. Efterfrågan från fordonskunder på övriga marknader är fortsatt svag. För att stärka SKFs ställning på den industriella eftermarknaden påbörjades under kvartalet ett omfattande program för att bredda koncernens utbud på servicesidan och därmed kunna erbjuda nyckelkunder integrerade produkt- och servicepaket som minskar kundernas totala kostnader. Tätningar Rörelseresultatet för tätningar uppgick för årets första nio månader 1998 till 121 Mkr (289). Försäljningen för perioden var 3 092 Mkr (2 836). Resultatet för tredje kvartalet var -31 Mkr (87) och försäljningen 1 009 Mkr (908). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 85 Mkr. Den nordamerikanska marknaden, som svarar för huvuddelen av Divisionens försäljning, var fortsatt svag. I Västeuropa fortsatte försäljningen till bilkunderna att stärkas. Försäljningen till den västeuropeiska eftermarknaden, via SKFs centrallager i Belgien och de europeiska lagerdistributörerna, börjar nu utvecklas. Under perioden aviserades nedläggningen av Divisionens fabrik i Gastonia, som sysselsätter cirka 330 personer. Tillverkningen av de produkter som tidigare tillverkats i denna fabrik delas nu upp på Divisionens andra fabriker. Specialstål Rörelseresultatet för specialstål uppgick för de första nio månaderna 1998 till 26 Mkr (164). Försäljningen under perioden var 2 475 Mkr (2 492). Tredje kvartalets resultat var -75 Mkr (47) och försäljning 696 Mkr (717). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 45 Mkr. Redan under årets andra kvartal märktes en avmattning i efterfrågan på Divisionens produkter. Utvecklingen under tredje kvartalet visar att förbrukningen av specialstål hos slutkunderna planat ut och en markant varulagerneddragning initierats i distributörsledet. Detta ledde till en fortsatt försvagning av orderingången. Under september drabbades Divisionen av ett tolv dagar långt produktionsbortfall till följd av ett haveri i Hofors. Såväl metallurgi som valsning stod stilla. Kostnaderna för detta uppskattas till i storleksordningen 20 Mkr. I augusti invigdes det nya rörverket för varmvalsning av rör i Hofors, en investering om cirka 500 Mkr som skall minska tillverkningskostnaden i rörtillverkningen och förbättra ekonomin i lagerproduktionen. Göteborg den 21 oktober 1998 Aktiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson Verkställande direktör Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKF-koncernens resultat för helåret 1998 kommer att publiceras torsdagen den 28 januari 1999. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tfn 0705-371541 e-mail: Lars.G.Malmer@skf.com Åke Svanberg, SKF Group Communication, tfn 0705-371099 e-mail: Ake.Svanberg@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn 031-3371000, fax: 031-3372832, telex: 2350, http://www.skf.com Bilaga 1 KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG (Mkr) Jan-sep 1998 Jan-sep 1997 Mkr% Mkr% Försäljning 28 246 100,0 27 584 100,0 Kostnad för sålda varor -22 274 78,9 -20 762 75,3 ______ ______ Bruttoresultat 5 972 21,1 6 822 24,7 Försäljnings- och -5 262 18,6 -5 348 19,4 administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto -100 0,4 766 2,8 Resultat från -8 - - - intresseföretag ______ ______ Rörelseresultat 602 2,1 2 240 8,1 Finansiella intäkter och kostnader - netto -849 3,0 -714 2,6 ______ ______ Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -247 -0,9 1 526 5,5 Skatter -223 0,8 -450 1,6 ______ ______ Resultat efter skatt -470 -1,7 1 076 3,9 Minoritetsintressens 42 0,1 10 - andel i resultatet ______ ______ Periodens resultat -428 -1,5 1 086 3,9 Resultat i kronor per -3,75 9,55 aktie efter skatt Antal aktier 113 837 113 837 767 767 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1 565 2 013 Registrerat antal 46 409 42 680 anställda Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12- månaders- perioden, % 6,5 13,2 Bilaga 2 KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr) Sep 1998 Dec 1997 Immateriella 1 415 1 291 anläggningstillgång ar Materiella 14 419 13 631 anläggningstillgång ar Finansiella 1 106 1 185 anläggningstillgång ar _______ _______ Summa 16 940 16 107 anläggningstillgång ar Varulager 10 558 9 924 Kortfristiga 8 962 8 478 fordringar Kortfristiga 2 254 3 931 finansiella tillgångar _______ _______ Summa 21 774 22 333 omsättningstillgång ar SUMMA TILLGÅNGAR 38 714 38 440 Eget kapital 11 746 12 588 Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmån 6 505 6 171 er Avsättningar för 1 505 1 642 skatter Övriga 3 900 2 981 avsättningar _______ _______ Summa avsättningar 11 910 10 794 Långfristiga 5 211 6 538 lån Övriga långfristiga skulder inkl. minoritetsintre 703 359 ssen ______ ______ Summa långfristiga 5 914 6 897 skulder Kortfristiga 2 627 1 853 lån Övriga kortfristiga 6 517 6 308 skulder ______ ______ Summa kortfristiga 9 144 8 161 skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 714 38 440 Bilaga 3 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS* (Mkr) Jan-sep Jan-sep 1998 1997 Rörelseresultat 602 2 240 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill 1 224 1 167 Nettoförlust/vinst(-) vid försäljning av verksamheter och materiella 23 -742 anläggningstillgångar Förändring i 152 -93 rörelsekapital ______ ______ Kassaflöde från rörelsen 2 001 2 572 Investeringar i bolag och materiella -1 922 -2 245 anläggningstillgångar Försäljning av verksamheter och materiella 34 1 031 anläggningstillgångar ______ ______ Kassaflöde efter 113 1 358 investeringar Finansiella intäkter och -849 -714 kostnader - netto Skatter -579 -431 Förändring av övriga långfristiga tillgångar och skulder samt avsättningar 785 -269 Nyemission av aktier i - 189 AB SKF Utdelning till AB SKF's -598 -593 aktieägare Valutakursdifferenser 20 -23 ______ ______ Kassaflöde före -1 108 -483 finansiering Förändring av -569 1 285 låneskulder ______ ______ Förändring av kortfristiga -1 677 802 finansiella tillgångar * Koncernens finansieringsanalys är justerad för köpta och sålda bolag och verksamheter Bilaga 4 BOKSLUTSUPPGIFTER OCH STATISTISKA DATA - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helår Helår Helår 1995 1996 1/97 2/97 3/97 4/97 1997 1/98 2/98 3/98 KONCERNEN För 36 700 33 589 8 864 9 883 8 837 9 33836 922 9 476 9 695 9 075 säljning Rörelse 4 000 2 874 695 862 683 709 2 949 678 630 -706 resultat Resultat efter finans- iella intäkter 3 389 2 412 501 602 423 580 2 106 466 351 -1 064 och kostnader Resultat i kronor per aktie 18,10 14,90 2,60 3,30 3,65 4,15 13,70 2,30 2,00 -8,05 efter skatt Invest- eringar i materiella Anlägg- 2 296 2 710 570 845 598 651 2 664 496 495 574 nings- tillgångar AFFÄRS- OMRÅDEN För- sälj- ning Rull- 31 003 29 204 7 694 8 507 7 707 8 08331 991 8 153 8 304 7 818 nings- lager Tät- 3 456 3 125 921 1 007 908 943 3 779 1 014 1 069 1 009 ningar Special- 4 168 3 271 839 936 717 899 3 391 916 863 696 stål Rör- else- resultat Rull- 3 198 2 482 568 676 554 496 2 294 548 481 -588 nings- lager Tät- 307 242 87 115 87 88 377 79 73 -31 ningar Spec- 439 153 37 80 47 78 242 51 50 -75 ialstål Investerat kapital* Rull- 19 562 20 82723 41123 57222 31222 52522 52523 42823 881 24 067 nings- lager Tätningar 2 199 2 082 2 309 2 376 2 336 2 456 2 456 2 566 2 611 2 633 Spec- 2 202 2 108 2 222 2 346 2 307 2 416 2 416 2 573 2 621 2 548 ialstål NYCKELTAL Sub- 89 99 106 104 106 111 111 112 110 103 stans- värde per aktie, kr Soliditet, 31,2 34,3 33,5 32,7 33,1 33,5 33,5 33,7 32,9 31,2 % Avkast- ning på syss- elsatt Kapital under den senaste 12-mån- 19,0 14,7 13,3 13,1 13,2 13,0 13,0 12,6 11,7 6,5 aders- perioden, % * Investerat kapital definieras som summan av goodwill, varulager, kundfordringar och materiella anläggningstillgångar minus leverantörsskulder samt förskott från kunder vid periodens slut. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00370/98q3s.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00370/98q3s.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00370/Pr9809sw.xls Tabellbilaga

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera