SKF - Niomånadersrapport 2001

SKF - Niomånadersrapport 2001 Robust resultat för tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för de första nio månaderna 2001 på 2 296 Mkr (2 241). Exklusive engångsintäkterna på 100 Mkr under första kvartalet förra året, var resultatet 2 296 Mkr (2 141), en ökning med 7.2%. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 685 Mkr (732). Försäljningsvolymen var oförändrad i Europa under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. I Nordamerika fortsatte den branta nedgången. I Asien ökade den totala efterfrågan något. Terroristattacken i USA hade en mindre effekt på koncernens siffror för tredje kvartalet. Den omedelbara effekten i september var lägre försäljning till bilsegmentet i USA. Marknadsutsikter: Risken för en djupare nedgång i efterfrågan under kommande kvartal har nu ökat. Produktionstakten kommer att reduceras ytterligare under fjärde kvartalet i år. Sammanfattning: · Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2001 uppgick till 2 703 Mkr (2 733). För tredje kvartalet var rörelseresultatet 816 Mkr (891). · Rörelsemarginalen för de första nio månaderna 2001 uppgick till 8.4% (9.3) och för tredje kvartalet till 8.0% (9.4). Exklusive engångsintäkter var rörelsemarginalen 8.4% (9.0) respektive 8.0% (9.4). · Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till 2 838 Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var 1 092 Mkr (706). · Försäljningen uppgick till 32 282 Mkr (29 389), en ökning med 9.8% jämfört med motsvarande period 2000. Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 10 228 Mkr (9 495), en ökning med 7.7%. · Försäljningsökningen under årets nio första månader kan hänföras till: struktur +0.4%, volym -1.5%, pris/mix +1.7% och valutaeffekt +9.2%. Motsvarande siffror för tredje kvartalet var: struktur +0.4%, volym -3.2%, pris/mix +1.6% och valutaeffekt +8.9%. · Periodens resultat uppgick till 1 571 Mkr (1 430) och resultatet per aktie efter skatt till 13:80 kr (12:56). Resultatet under tredje kvartalet var 489 Mkr (506). Koncernens finansnetto för de nio första månaderna 2001 var -407 Mkr (- 492). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 041 Mkr (925). Vid utgången av september uppgick koncernens varulager till 22.5% (23.5) av årsförsäljningen. Koncernens soliditet var 39.4% (35.6). De kortfristiga finansiella tillgångarna överstiger nu kort- och långfristiga lån med 522 Mkr. Avkastningen på sysselsatt kapital för 12- månadersperioden fram till och med 30 september var 15.3% (15.8). Avkastningen på eget kapital var 14.5% (15.7). Jämfört med motsvarande period 2000 hade valutakurserna under de första nio månaderna 2001, inklusive omräkningseffekter och transaktionsflöden, en positiv effekt på SKFs resultat före skatt med uppskattningsvis 325 Mkr, varav 100 Mkr hänför sig till tredje kvartalet 2001. Medelantalet anställda var 37 921 (39 519) och registrerat antal anställda 38 466 (40 512). Under årets första nio månader reducerades antalet anställda med 1 935. Under tredje kvartalet lämnade 781 personer koncernen, varav cirka 650 var IT-anställda, som berördes av överföringen av SKFs IT- tjänster till EDS. Divisionerna Divisionernas resultat är baserat på SKFs operativa rapportering. Industrial Divisions externa försäljning under årets första nio månader uppgick till 7 426 Mkr (6 437), en ökning med 15.4%. Den totala försäljningen (försäljning och leveranser till externa och interna kunder) var 11 896 Mkr (10 689). Divisionens operativa resultat för de första nio månaderna var 1 208 Mkr (1 248), vilket ger en operativ marginal på 10.2% (11.7) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningsvolymen i Europa minskade något under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period förra året. I Nordamerika var försäljningsvolymen fortsatt svag. Försäljningsvolymen till vindkraftindustrin utvecklades starkt. Försäljningen till järnvägsindustrin utvecklades positivt i både Europa och Kina. Automotive Divisions externa försäljning under årets första nio månader uppgick till 7 304 Mkr (6 659), en ökning med 9.7%. Den totala försäljningen var 8 404 Mkr (7 588). Divisionens operativa resultat för de första nio månaderna var 246 Mkr (269), vilket ger en operativ marginal på 2.9% (3.5) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningsvolymen till den europeiska bilindustrin var något högre under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningsvolymen till lastvagnsindustrin var lägre, jämfört med för ett år sedan. I Nordamerika försvagades försäljningsvolymen till segmentet personbilar och lätta lastbilar åter och låg på en lägre nivå jämfört med för ett år sedan. Den mycket svaga försäljningsvolymen till lastvagnsindustrin fortsatte. Försäljningsvolymen till fordonseftermarknaden i Europa var högre, jämfört med motsvarande period förra året. SKF-koncernen fortsatte att förstärka sin ledande position som leverantör av lager, tätningar och lösningar till världens fordonsindustri. Nya Ford Fiesta och Volvos nya Sport Utility Vehicle utrustas med lager och tätningar från SKF. Electrical Divisions externa försäljning under årets första nio månader uppgick till 1 316 Mkr (1 179), en ökning med 11.6%. Den totala försäljningen var 4 689 Mkr (4 710). Divisionens operativa resultat för de första nio månaderna var 294 Mkr (391), vilket ger en operativ marginal på 6.3% (8.3) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningsvolymen i Europa var lägre än för ett år sedan, medan försäljningsvolymen var väsentligt högre i Asien. Service Divisions externa försäljning under årets första nio månader uppgick till 10 085 Mkr (9 376), en ökning med 7.6%. Den totala försäljningen var 11 259 Mkr (10 199). Divisionens operativa resultat för de första nio månaderna var 906 Mkr (745), vilket ger en operativ marginal på 8.0% (7.3) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningsvolymen i Europa minskade något under tredje kvartalet, jämfört med samma period förra året. I Nordamerika låg försäljningsvolymen väsentligt under förra årets nivå. I Asien var försäljningsvolymen något högre jämfört med föregående år medan den var lägre i Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Antalet prestationsbaserade servicekontrakt ökar steg för steg och erövrar nya marknader och kunder. Seals Divisions externa försäljning under årets första nio månader uppgick till 3 075 Mkr (3 022), en ökning med 1.8%. Den totala försäljningen var 3 575 Mkr (3 504). Divisionens operativa resultat för de första nio månaderna var 53 Mkr (119), vilket ger en operativ marginal på 1.5% (3.4) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Seals Division är starkt beroende av den nordamerikanska bil- och lastvagnsmarknaden. Försäljningsvolymen var väsentligt lägre jämfört med motsvarande period förra året. Som en anpassning till den lägre efterfrågan låg Divisionens produktion mer än 20% under förra årets nivå. Steel Divisions externa försäljning under årets första nio månader uppgick till 1 334 Mkr (1 249), en ökning med 6.8%. Den totala försäljningen var 2 312 Mkr (2 297). Divisionens operativa resultat för de första nio månaderna var -33 Mkr (11), vilket ger en operativ marginal på -1.4% (0.5) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser. Försäljningsvolymen under tredje kvartalet var väsentligt lägre än under samma period förra året. Produktionsnivåerna fortsatte även under tredje kvartalet att minskas för rör, ringar och stång. Antalet anställda minskades med 57 personer. Aerospace and other businesses rapporterade en extern försäljning på 1 699 Mkr (1 403), en ökning med 21.1%. Den totala försäljningen var 3 047 Mkr (2 773). Det operativa resultatet för de första nio månaderna var 197 Mkr (205), vilket ger en operativ marginal på 6.5% (7.4) på den totala försäljningen inklusive interna leveranser. Verksamheten inom flygsektorn uppgår till strax över hälften av enhetens omsättning. Återstoden utgörs huvudsakligen av smides- och ringverksamheterna. Försäljningsvolymerna för lager och tätningar till tillverkare av jetmotorer och helikoptrar låg över volymerna för motsvarande period förra året. Huvudmarknaden är Nordamerika. Försäljningsvolymen för komponenter till flygplanskroppar, som huvudsakligen levereras till den europeiska marknaden, var högre jämfört med för ett år sedan. Tidigare bedömning av marknadsutsikterna Halvåret 2001: Under de närmaste kvartalen väntas den samlade efterfrågan i volym minska ytterligare för koncernen. För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000. Overheadpresentation En overheadpresentation av SKFs niomånadersresultat kommer att läggas ut på koncernens hemsida. Adress: http://investors.skf.com/?page=presentations Göteborg den 18 oktober 2001 Aktiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson VD och koncernchef Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden (koncernen och divisionerna) De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts är de som beskrivs i not 1 i årsredovisningen för 2000. Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKFs resultat för helåret 2001 publiceras tisdagen den 29 januari 2002. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tfn 031-3371541, 0705-371541, e- mail: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tfn 031-3371994, 0705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn 031-3371000, fax 031-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00420/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00420/bit0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00420/bit0002.fcm

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.