SKF Bokslutskommuniké 2017

Göteborg, 1 februari 2018

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Vi hade en stark avslutning på 2017 – ett år som kännetecknades av högre efterfrågan på de flesta marknader. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 19,5 miljarder kronor, vilket innebär en organisk tillväxt på över 8% med en nästan tvåsiffrig ökning för fordonsverksamheten.

Försäljningen i Europa och Asien ökade kraftigt, 9% respektive 10%, vilket beror på den generella uppgången i industriverksamheten och en stark fordonsmarknad. I Nordamerika ökade försäljningen med 5%.

Vårt fokus pa prishöjningar för såväl återförsäljare som OEM-kunder samt kostnadskontroll börjar att ge resultat. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 2,1 miljarder kronor för kvartalet och är en ökning med 350 miljoner kronor jämfört med föregående ar. Vår justerade rörelsemarginal ökade också till 10,7% (9,3%).

Inom industriverksamheten genererade de ökade försäljningsvolymerna en justerad rörelsemarginal pa 12,9% (11,0%). Vi har vunnit flera nya affärer under kvartalet, bland annat ett nytt flerårigt ramavtal med ArcelorMittal. Avtalet omfattar lager, lagerenheter, tätningar och rekonditioneringstjänster till 14 stålverk i Europa och Nordafrika.

Vi fortsätter att utveckla vårt värdeerbjudande Prestanda för roterande utrustning genom lanseringen av nästa generations Enlight Center – en molnbaserad plattform för datainsamling.

Försäljningsvolymerna inom fordonsverksamheten förbättrades. Vi fortsätter att fokusera på teknisk utveckling och kostnadsminskningar vilket gav ett justerat rörelseresultat på 5,9% (5,2%) för det säsongsmässigt svaga fjärde kvartalet. Vi gör även framsteg inom området elektriska drivlinor. Ett flertal fordonstillverkare har valt våra komponenter och vi kommer att leverera lager till nästa generations elektriska drivlina till ett ledande europeiskt OEM-företag.

Att stärka balansräkningen är fortfarande en viktig prioritering för oss. Kassaflödet var starkt och låg på 1,7 miljarder kronor, vilket var en förbättring med 300 miljoner kronor jämfört med föregående år. Vår nettoskuldsättningsgrad, som nu är 71%, ligger väl under vårt mål på 80%.

När vi nu går in i första kvartalet 2018 förväntar vi oss en fortsatt ökning i alla regioner, i synnerhet i Asien och Europa.”

Nyckeltal, Mkr Kv4 2017 Kv4 2016 2017 2016
Försäljning* 19 481 18 732 77 938 72 588
Justerat rörelseresultat**  2 092 1 741 9 096 7 544
Justerad rörelsemarginal**, % 10,7 9,3 11,7 10,4
Jämförelsestörande poster**  -75 -155 -504 -17
Rörelseresultat  2 017 1 586 8 592 7 527
Rörelsemarginal, % 10,4 8,5 11,0 10,4
Justerat resultat före skatt** 1 859 1 531 8 162 6 756
Resultat före skatt 1 784 1 376 7 658 6 739
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering  1 704 1 428 4 753 7 717
Resultat i kronor per aktie efter skatt 4,12 1,95 12,02 8,75

* Från och med 1 januari, 2017 klassificeras kassarabatter som en reducering av Försäljning. Tidigare publicerade siffror har räknats om.
** Se sidan 15 i rapporten för definitioner.


Försäljningsförändring år-över-år, % Organisk Struktur Valuta Totalt
Kv4 2017 8,2 -0,6 -3,6 4,0
2017 8,2 -1,6 0,8 7,4


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, % Europa Nord-amerika Latin-amerika Asien Mellanöstern och Afrika
Kv4 2017 9,1 4,7 7,3 10,0 13,3
2017 5,8 7,7 10,6 11,5 14,8


Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå en oförändrad utdelning om 5,50 kronor per aktie till årsstämman.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2018

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli högre för koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, relativt oförändrad i Nordamerika, väsentligt högre i Asien och något högre i Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen och Industri och högre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, Nordamerika och Latinamerika och lägre i Asien.

En telefonkonferens kommer att hållas den 1 februari 2018 kl. 14.00: tel. 08 5033 6574.

All information angående SKFs Bokslutskommuniké 2017 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
      (publ)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 13.00 CET.


För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar