SKF niomånadersrapport 2016

Göteborg, 26 oktober 2016:

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

”Den organiska försäljningen var relativt oförändrad jämfört med förra året, men minskade jämfört med andra kvartalet, vilket överensstämmer med normalt säsongsmönster.

Försäljningen under kvartalet uppgick till 17,9 miljarder kronor, rörelseresultatet till 2 191 Mkr och rörelsemarginalen låg på 12,2%. Exklusive positiva engångsposter på 380 miljoner kronor uppgick rörelseresultatet till 1 811 miljoner kronor och rörelsemarginalen låg på 10,1%.

Med en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 6,6% fortsätter vår fordonsverksamhet att förbättra sitt resultat, vilket är i linje med målen i det vinstökningsprogram som infördes förra året. Den organiska försäljningen ökade med 4,4% under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, främst beroende på den starka tillväxten i Asien.

Vår industriverksamhet genererade en rörelsemarginal exklu­sive engångskostnader på 11,7%, vilket visar ett fortsatt mot­ståndskraftigt resultat. Även om minskningstakten i efterfrågan i Nordamerika och Asien har dämpats upplevde vi fortfarande utmanande marknadsförhållanden under det tredje kvartalet.

Kassaflödet låg på stabila 1 816 miljoner kronor under kvartalet, exklusive effekterna från avyttringar.

Investeringarna vid våra tillverkningsenheter för sfäriska rul­lager i Göteborg och Flowery Branch framskrider enligt planerna och i enighet med vår strategi om tillverkning i världsklass. Liknande teknik och processer ska införas även på andra pro­duktlinjer som del av vår strategi att förbättra flexibiliteten och öka kostnadseffektiviteten i våra fabriker.

När vi nu går in i fjärde kvartalet 2016 förväntas efterfrågan på våra produkter och tjänster att vara relativt oförändrad, såväl sekventiellt som jämfört med samma period föregående år.”

Nyckeltal, Mkr Kv3 2016 Kv3 2015 År till dato 2016 År till dato 2015
Försäljning  17 912 18 367 54 002 57 782
Rörelseresultat exkl. engångsposter  1 811 1 976 5 803 6 929
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 10,1 10,8 10,7 12,0
Engångsposter i rörelseresultatet 380 -151 138 -1 000
Rörelseresultat 2 191 1 825 5 941 5 929
Rörelsemarginal, % 12,2 9,9 11,0 10,3
Resultat före skatt exkl operationella och finansiella engångsposter 1 669 1 629 5 225 6 231
Resultat före skatt 2 049 1 348 5 363 5 181
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 554 1 808 6 289 4 450
Försäljningsförändring år-över-år, %: Organisk Struktur Valuta Totalt
Kv3 2016  -0,6 -2,0 0,1 -2,5
År till dato 2016 -2,5 -2,4 -1,6 -6,5
Organisk försäljnings-förändring per region år-över-år, %: Europa Nordamerika Latinamerika Asien Mellanöstern & Afrika
Kv3 2016 -0,6 -3,5 -6,5 3,8 0,3
År till dato 2016 2,0 -8,3 -4,1 -3,8 1,0

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2016

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för både koncernen och för Industri, men förväntas bli något högre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad i Europa, lägre i Nordamerika, något högre i Asien och högre i Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, samt för både Industri och Fordon. Den förväntas bli något högre i Europa, lägre i Nordamerika och relativt oförändrad i Asien och Latinamerika.


En telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober 2016 kl. 14.00: tel. 08 5065 3937.


All information angående SKFs niomånadersrapport 2016 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och enligt lagen om värdepappersmarknaden .  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 13.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar