SKF Rapport första kvartalet 2012

 

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
”SKF-koncernen levererade ett mycket bra resultat och kassaflöde under kvartalet, i linje med våra förväntningar. Som planerat vidtog vi åtgärder för att minska varulagret genom att dra ner på produktionen avsevärt under försäljningen. Försäljningen utvecklades på helt olika sätt i de olika regionerna. Nord- och Sydamerika hade båda mycket stark tillväxt över hela bredden av de industrier vi betjänar. I Europa utvecklades vår affär till industrisegmentet väl medan försäljningen till fordonssegmentet, som väntat, var påtagligt lägre. I Asien hade vi en svag utveckling, men trenden förbättrades under kvartalet och vi förväntar oss att detta ska fortsätta.
 Under kvartalet tog vi ett antal viktiga steg för att stärka koncernen. Vi tecknade ett avtal om att förvärva General Bearings Corporation och affären förväntas avslutas under andra kvartalet. Vi öppnade två nya teknikcenter vid svenska universitet, lanserade ett antal nya produkter och erhöll viktiga affärer. Vi införde också en ny organisation för att bättre betjäna industrimarknaden genom en mer industrifokuserad struktur inriktad på anläggningars hela livscykel.
När vi blickar framåt i andra kvartalet ser vi ett förbättrat affärsklimat för koncernen och förväntar oss att försäljningen kommer att vara något högre jämfört med föregående kvartal och år över år. Återigen kommer den huvudsakliga tillväxten att ske i Nord- och Sydamerika, men vi förväntar oss också en fortsatt förbättring i Asien och en stabil utveckling i Europa. Alla tre affärsområdena förväntas visa tillväxt jämfört med föregående kvartal.”

Nyckeltal Kvartal 1 2012 Kvartal 1 2011
Försäljning, Mkr 16 931 16 702
Rörelseresultat, Mkr 2 140 2 504
Rörelsemarginal, % 12,6 15,0
Resultat före skatt, Mkr 1 981 2 318
Nettoresultat, Mkr 1 341 1 620
Resultat per aktie, kr 2,84 3,44
Försäljningsförändring, i kronor,
hänför sig till:
Volym Pris/mix Struktur Valuta- effekt Totalt
Kvartal 1 2012 -0,8% 1,9% -0,1% 0,4% 1,4%

Försäljning, i lokal valuta, under första kvartalet jämfört med samma period föregående år (exkl. struktur)
Försäljningen för koncernen ökade med 1,1%. I Europa minskade den med 1,2% och i Asien med 8,1%. I Nordamerika ökade den med 14,7%, i Latinamerika med 11,1% och i Mellanöstern och Afrika med 2,5%.
Tillverkningsnivån var påtagligt lägre än under första kvartalet föregående år.

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2012
Efterfrågan jämfört med andra kvartalet föregående år
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen. Den förväntas bli
relativt oförändrad i Europa och Asien, och påtagligt högre i Nordamerika och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli något högre för Strategic Industries och Regional Sales and Service och relativt oförändrad för Automotive.

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2012

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen. Den förväntas bli
relativt oförändrad i Europa, något högre i Nordamerika och högre i Asien och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli något högre inom alla affärsområden.

Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån kommer att vara lägre år över år, men högre jämfört med första kvartalet.

 
Göteborg den 19 april 2012
Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone 
Vd och koncernchef

_____________________________________________________________

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 19 april 2012 kl. 08.00.
_____________________________________________________________

En telefonkonferens, ref.nr. 915230, kommer att hållas den 19 april 2012 kl. 09.00:
Tel. 08-5052 0114

All information angående SKFs rapport första kvartalet 2012 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-3373260, mobil: 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994, mobil: 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar