SKF Rapport första kvartalet 2015

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

”Efterfrågan låg i linje med våra förväntningar med tillväxt på 1.4%, mätt i lokala valutor. Samtliga tre affärsområden uppvisade en försäljningsökning i lokala valutor. Geografiskt visade Asien fortsatt god tillväxt följt av Europa och Latinamerika, som var fortsatt oförändrat medan verksamheten i Nordamerika mattades av en aning på grund av lägre aktivitet i några av våra viktigaste industrier. Kassaflödet från verksamheterna var starkt, trots att vi på grund av säsongmässiga svängningar byggde upp lite rörelsekapital under kvartalet.
Vi fokuserade starkt på att implementera det redan tillkännagivna omstruktureringsprogrammet och jag är glad över de goda framsteg jag har sett hittills, ungefär 40%.
Vårt höga fokus på innovationer fortsätter i hela organisationen och vi har lanserat flera nya innovationer för att hjälpa våra kunder att förbättra sin produktivitet och minska energianvändningen. Vi lanserade till exempel ett nytt koncept för att beräkna lagrens livslängd. Metoden gör det möjligt för kunderna att på ett bättre sätt ta hänsyn till verkliga förhållanden när
de beräknar SKF-lagrens livslängd i sina maskiner.
Blickar vi framåt råder fortsatt osäkerhet ur ett makroperspektiv. Sekventiellt och jämfört med föregående år räknar vi med att efterfrågan ska förbli relativt oförändrad för koncernen.
Jag är också glad över att vi nu har utsett en ny Senior Vice President och CFO för koncernen, Christian Johansson.”

Nyckeltal Kv 1 2015 Kv 1 2014
Försäljning, Mkr 19 454 16 734
Rörelseresultat, Mkr 1 721 2 024
Rörelsemarginal, % 8.8 12.1
Engångsposter -655 117
Rörelseresultat exkl. engångsposter, SEKm 2 376 1 907
Rörelsemarginal exkl. engångsposter % 12.2 11.4
Resultat före skatt, Mkr 1 592 1 787
Nettoresultat, Mkr 1 165 1 275
Resultat per aktie, kr 2.46 2.72

Engångsposter i kv 1 2015 inkluderar -535 Mkr för det pågående omstrukturerings-programmet, resterande hänför sig till nedskrivningar av tillgångar. 

31 mars 2015 31 dec 2014 31 mars 2014
Nettorörelsekapital i % av försäljningen 32.1 30.6 32.8
Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadsperioden, % 12.6 13.9 8.4
Nettoskuldsättning/eget kapital, % 122.2 126.6 117.6
Nettoskuldsättning/EBITDA, % 3.2 3.0 4.2


Försäljningsförändring år-över-år, %: Organisk Struktur Valuta Totalt
Kv 1 2015 1.4 0 14.9 16.3


Organisk försäljnings-förändring per region år-över-år, %: Europa Nordamerika Latinamerika Asien Mellanöstern & Afrika
Kv 1 2015 1.0 -2.4 0.4 5.6 14.2

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2015

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2014
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen och i Europa, högre i Asien och något lägre i Nord- och Latinamerika. Efterfrågan per affärsområde förväntas bli relativt oförändrad för både Industrial Market och Automotive Market samt något högre för Specialty Business.

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen samt i Europa och Nordamerika, högre i Asien och något lägre i Latinamerika. Efterfrågan per affärsområde förväntas bli relativt oförändrad för både Industrial Market och Automotive Market samt något högre för Specialty Business.

Tillverkning
Tillverkningen förväntas bli relativt oförändrad år över år och jämfört med första kvartalet.

Göteborg, 17 april 2015

Aktiebolaget SKF
      (publ)

En telefonkonferens kommer att hållas den 17 april kl. 09.00:
Tel. 08 5033 6538

All information angående SKF Rapport första kvartalet 2015 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015 cirka kl 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera