Halvårsrapport

SkiStar AB (publ) Halvårsrapport 1 september 2001 - 28 februari 2002 [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen uppgick till 482 MSEK (424 MSEK) och resultatet före skatt till 56 MSEK (25 MSEK), en ökning med 124%. Resultatet före skatt för rullande 12 månadersperioden 1 mars 2001 - 28 februari 2002 uppgick till 109 MSEK, att jämföra med helårsresultatet 1 september 2000 - 31 augusti 2001 om 79 MSEK. Resultatförbättringen är en följd av högre beläggning som delvis beror på en gynnsam valutasituation, tidigare säsongstart i främst Sälen samt effekter av ett påbörjat effektivitets- och besparings- program. Halvårsrapport 1 september 2001 - 28 februari 2002 Detta är SkiStar SkiStar är noterat på Stockholms-börsens O-lista. Koncernen äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge. Marknadsan-delen av liftkortsförsäljningen är i Sverige 52%, i Norge 14% och totalt i Skandinavien 35%. Kärnverk- samheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga verksamheter är logiförmed-ling, skidskola och skiduthyrning. Visionen är att SkiStar skall skapa minnesvärda alpinupplevelser som den ledande operatören av euro-peiska alpindestinationer. SkiStar skall vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick un-der perioden till 482 MSEK (424) och resultatet före skatt ökade med 124% till 56 MSEK (25). Resultatök- ningen kan i sin helhet hänföras till det andra kvartalet. Resultatförbätt-ringen är en följd av ökad gästtill-strömning och därmed högre be-läggningsgrad på SkiStars alpin-destinationer, tidigare säsongstart i främst Sälen samt ökade effektivitets-vinster på koncernens samtliga destinationer uppnådda genom er-farenhetsutbyte och besparingspro-gram. Den svaga svenska kronan har också bidragit till att fler svenskar valt att tillbringa sin vintersemester i Sverige. Produktutvecklingen inom branschen - först snowboard och nu senast den nya typen av lättåkta slalomskidor, s k carvingskidor - har medverkat till ett ökat intresse och fler utövare. Marknadsutveckling Intresset för alpin skidåkning i Nor-den har ökat under de senaste åren. Enligt SLAO (Svenska Liftanlägg-ningars Organisation) ökade lift- kortsförsäljningen i Sverige med 23% från november 2001 - februari 2002, jämfört med föregående år. I Norge ökade liftkortsomsättningen under samma period med 11% enligt Norske Skiheisers Forening. Verksamheten Säsongstarten var totalt sett mer fördelaktig i år än förra året. Sälen, Åre och Vemdalen kunde öppna tidigare än i fjol, medan Hemsedal fick en senare säsongstart än före-gående år. Koncernens liftkorts-omsättning, vilken i stort kan hänföras till andra kvartalet, ökade för jämförbara enheter under perio-den med 46 MSEK (20%) till 277 MSEK, varav 14% var volymökning. Aktuell beläggningsgrad i koncernens egna och förmedlade stugor och lägenheter för säsongen 2001/02 (jul - 1 maj) uppgick till 86% att jämföras med säsongen 2000/01 då utfallet blev 85%. Till innevarande säsong har antalet objekt i egen uthyrning ökat med 8%. Arbetet med att integrera de under 2000 förvärvade skidanläggningarna i Åre, Vemdalen och Hemsedal fort-skrider planenligt. Vissa struktur- åtgärder har vidtagits inför inne-varande verksamhetsår, bl a har ett antal restauranger i Åre och Vemdalen samt ett hotell i Vemdalen utarrenderats, därutöver har i Åre fem skiduthyrningsverksamheter och det lokala TV-bolaget, Årevisionen AB, förvärvats. Det under föregående år påbörjade effektivitets- och besparingsprogram- met har givit positiva effekter på koncernens resultat. För helåret 2001/02 beräknas effekterna uppgå till 25 - 30 MSEK. Sälen ökade omsättningen jämfört med föregående år med 51 MSEK till 246 MSEK och resultatet före av-skrivningar förbättrades med 27 MSEK till 91 MSEK. Liftkortsför-säljningen ökade under perioden med 32% till 126 MSEK. En stor del av ökningen, jämfört med föregående år, kan hänföras till att Sälen förra året hade den senaste säsongstarten på många år. I Åre ökade omsättningen, jämfört med föregående år, med 15 MSEK till 134 MSEK och resultatet före av-skrivningar steg med 9 MSEK till 30 MSEK. Liftkortsförsäljningen ökade med 13% till 75 MSEK. I Vemdalen minskade omsättningen med 17 MSEK till 35 MSEK och re- sultatet före avskrivningar ökade med 1 MSEK till 8 MSEK. Omsätt- ningsminskningen i Vemdalen beror helt på att hotellet och restau- rangerna har utarrenderats i år. Lift-kortsförsäljningen ökade med 11% till 27 MSEK. Hemsedal ökade omsättningen med 8 MSEK till 67 MSEK och resultatet före avskrivningar ökade med 1 MSEK till 23 MSEK. Liftkortsförsälj-ningen ökade med 11% till 49 MSEK. Antalet aktieägare uppgick per den 28 februari 2002 till 3 559 st, vilket är en ökning med 513 st (17%) sedan den 31 augusti 2001. Eventuella frågor besvaras av: Thorvald Sverdrup, verkställande direktör tel +46 280 880 80 Magnus Sjöholm, koncernekonomichef tel +46 280 880 90 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00180/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00180/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Prenumerera

Dokument & länkar