Den biologiska mångfalden måste fortsatt prioriteras

Skogspolitiken i Sverige har två övergripande jämställda mål, miljömålet och produktionsmålet. Skogsindustrierna står bakom båda målen i skogspolitiken.

Skogsindustrierna stöder det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Levande skogar och därmed också det delmål för hur stor areal skyddad skog det ska finnas i Sverige vid utgången av 2010. Skogsbruket i Sverige bedriver ett långtgående arbete för ett hållbart skogsbruk genom bland annat frivilliga avsättningar till skyddad mark och naturhänsyn vid all skogsskötsel.

- Att regeringen nu minskar anslaget till biologisk mångfald ökar än mer vikten av att nya vägar för att nå miljömålen realiseras. Det är viktigt att såväl staten som näringen arbetar för att gemensamt nå målen, för det krävs såväl budgetmedel som en lösning på frågan om ersättningsmark.

Säger Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidson i en kommentar.


Kontaktpersoner:
Linda Eriksson, rådgivare Skogliga frågor, 070-670 72 09
Karin Eriksson, presskontakt, 070-254 48 49

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar