En järnvägssatsning som stärker svensk konkurrenskraft!

Skogsindustrierna välkomnar den satsning på järnvägsinfrastrukturen som idag aviserats av regeringen. Genom dagens satsning bemöter man den kapacitetsbrist som är påtaglig i dag och stärker därmed industrins konkurrenskraft. 

Skogsindustrierna är en av Sveriges största exportnäringar och tillika landets största transportköpare. En exportindustri helt beroende av järnvägstransporter för såväl den egna råvaruförsörjningen som för export. Skogsindustrins konkurrenskraft hämmas svårt av kapacitetsbrist och eftersatt underhåll i dagens järnvägsinfrastruktur.  

Vid en pressträff idag har regeringspartierna gett besked om satsningar om ca 5 miljarder kronor under perioden 2012–2013. Genom satsningen ges medel till investeringar på en hög nivå, där bristerna i systemet är som högst. Bland annat kommer 3,6 miljarder kronor att gå till järnvägssatsningar där såväl prioriterade projekt som drift och underhåll kommer att åtgärdas.

 Detta är en väl tilltagen satsning på investeringar som är viktiga för näringslivet. Genom dessa åtgärder kommer vår konkurrenskraft att stärkas. Det är nu viktigt att Trafikverket tar hänsyn till godstrafikens samhällsekonomiska värde när medlen fördelas, säger Marie S Arwidson, VD för Skogsindustrierna.

Skogsindustrin har länge pekat på de stora bristerna i dagens järnvägsinfrastruktur. Dels har det funnits en ökande kapacitetsbrist i systemet, dels finns ett växande behov av att åtgärda eftersatt underhåll. Detta har visat sig bland annat genom stora störningar i vintertrafiken som påverkat industrin. Järnväg är även en förutsättning för att nå branschens egna klimatmål. Skogsindustriernas mål är att minska utsläppen av koldioxid från branschens transporter med 20 procent till år 2020.

Även efter denna satsning kommer behov att finnas på sikt. Ett exempel är de nya krav på svavelhalten för sjöfart som aviserats till år 2015 och som då kommer att ytterligare öka behovet av järnvägskapacitet.

För mer information vänligen kontakta:

Hannes Carl Borg, rådgivare näringspolitik, Skogsindustrierna, 070-838 09 79
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsindustrin sysselsätter drygt 70 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera