Skogen viktig i en global miljööverenskommelse

Vid Skogsindustriernas seminarium i Almedalen, ”Så kan skogen rädda klimatet!” under gårdagen, uppmanade Skogsindustriernas skogsdirektör Mårten Larsson den svenska regeringen och politikerna vid Köpenhamnsmötet att utnyttja de möjligheter som skogen ger för att rädda klimatet.

Genom att skogen och dess produkter binder och lagrar koldioxid har skogsindustrin särskilda förutsättningar att vara en del av lösningen på vår tids stora utmaning. När förnyelsebara material som trä, papper och biobränsle används istället för fossila produkter motverkas klimatförändringen. I det lilla perspektivet innebär det att varje förädlad produkt från skogen är ett tillfälligt koldioxidlager och ett energisnålt och miljövänligt alternativ. I det stora perspektivet innebär det att ett aktivt och hållbart skogsbruk i tillväxt, minskade skogsskador och en hejdad avskogning på global nivå kan bidra till en stor del av lösningen världens ledare söker inför höstens klimatmöte i Köpenhamn. - I ett tankeexperiment, där de globala skogarna brukas efter svenska normer, skulle detta leda till att i storleksordningen dagens samlade koldioxidutsläpp i världen binds och lagras i skog samt träprodukter år 2050. Det är värt att kämpa för och vi vill bidra till att sprida våra erfarenheter – The Swedish Wood Effect, säger Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna. - Vi vill inte att misslyckandet från Kyoto-förhandlingen ska återupprepas i Köpenhamn. Då kunde man inte enas om en politik för minskad avskogning – nu är det nödvändigt, avslutar Mårten Larsson. SWE – The Swedish Wood Effect Svenskt skogsbruk bygger på hushållning – på återplantering. Svenska erfarenheter med ett hållbart skogsbruk som stimulerar nettotillväxt samtidigt som den biologiska mångfalden värnas kan vara en viktig modell för klimatåtgärder världen över. För varje träd som avverkas planteras minst två nya och tillväxten är högre än avverkningen. När skogen sköts på det sättet är den en oändlig resurs. I Sverige bidrar den växande skogen till att ta upp och nettolagra mer koldioxid än alla fossila koldioxidutsläpp från våra transporter som sker i landet. Skogsindustrierna anser inför klimatförhandlingarna att: • Avskogning i u-länderna, inklusive återbeskogning av outnyttjad mark, måste hanteras i ett nytt klimatavtal. En tydlig handlingsplan måste formuleras. • Finansiering av globala åtgärder bör ske genom en fondlösning där fonden fylls på av I-länderna och U-länderna kan söka för genomförande av projekt. • Skogsåtgärder bör ges ett ökat utrymme inom ramen för klimatavtalets s.k. flexibla mekanismer, mekanismer som innebär att industriländer kan uppfylla sina åtaganden genom hållbara projekt i utvecklingsländer. • Delar av biståndsarbetet bör fokusera på klimatlösningar som inkluderar skogspolitik. Fattigdom är idag en av de största drivkrafterna bakom den globala avskogningen. Strategier baserat på goda erfarenheter bör utvecklas som stöd för genomförande och här kan svensk skogsindustri bistå med sina kunskaper. • Ett globalt klimatavtal måste främja skogens kolsänka och träprodukternas roll för klimatet.

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera