Skogsindustrierna presenterar rapport om biologisk mångfald -  naturvårdsarbetet i svenskt skogsbruk visar på både framgångar och utmaningar


Skogsindustrierna presenterar idag sin rapport om biologisk mångfald i det svenska skogsbruket. Rapporten visar att arbetet går i rätt riktning men även att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå egna högt ställda mål.

Mångfaldsrapporten 2010 är framtagen av Skogsindustrierna tillsammans med de svenska skogsföretagen och är en unik sammanställning av det svenska skogsbrukets arbete. Rapporten är en mycket viktig del i branschens gemensamma satsning på biologisk mångfald.

- Vi har nu för första gången fått en samlad helhetsbild gällande den biologiska mångfalden utifrån den svenska skogsnäringens perspektiv. Det är ett viktigt steg som hjälper oss att bli bättre. Av 15 indikatorer visar åtta på framgång. Där vi inte är i mål behöver vi helt enkelt jobba hårdare, säger Mårten Larsson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Såväl politiska lagstadgade mål som skogsnäringens egna, frivilliga, miljömål och åtgärder redovisas tillsammans med en statusbedömning med anledning av att staten och skogsägarna har ett delat ansvar för den biologiska mångfalden.

- Vårt mål är tydligt; vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva. Genom att fortsätta utveckla den svenska modellen och skapa en nödvändig dialog om kvalitet i naturhänsyn vill vi ytterligare öka måluppfyllnaden, fortsätter Mårten Larsson.

Mångfaldsrapporten 2010 är det första steget i en satsning med återkommande rapporter om Skogsindustriernas arbete med biologisk mångfald. Resultatredovisningen tar avstamp i en mängd kriterier för att ge en så heltäckande bild av skogsnäringens naturvårdsarbete som möjligt.

Rapporten går att ladda ner i sin helhet på www.skogsindustrierna.org/Biologisk_mangfald

Om Mångfaldsrapporten 2010
Rapporten omfattar de mest väsentliga faktorerna i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Där det finns en offentligt tillgänglig faktabas utgår redovisningen från denna. Där det finns existerande politiska beslut kopplas redovisningen till dessa. Särskild tonvikt har lagts på det arbete som går utöver det som lagstiftningen kräver. Kriterierna är valda för att göra redovisningen så heltäckande som möjligt.


För mer information vänligen kontakta

Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna, +46 70 352 79 72, marten.larsson@skogsindustrierna.org
Lotta Larson, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, +46 76 766 79 80, lotta.larson@skogsindustrierna.org


Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010).

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera