Skogsindustrierna välkomnar regeringens handlingsplan för Skogsriket

Skogsindustrierna välkomnar regeringens handlingsplan för Skogsriktet. Ett brett helhetsgrepp kring de viktiga frågor som är framtidsutmaningar för såväl skogen, skogsindustrin som Sverige.

Sverige är ett land som till mer än två tredjedelar täcks av skog. Skogen är av vital betydelse för landets ekonomi, sysselsättning och välfärd, men även för omställningen till ett hållbart samhälle. Slutligen har skogen en stor betydelse för allmänheten, som grund för rekreation och sociala aktiviteter. Alla dessa områden förenas av skogsresursen och påverkar varandra. Branschorganisationen Skogsindustrierna välkomnar därför den handlingsplan som landsbygdsdepartementet nu lanserar där man tar ett helhetsgrepp om skogsfrågorna och näringen.

Bland annat sätter regeringen ett ambitiöst mål för svensk export av skogsprodukter och kunnande inom sektorn med 20 procent till år 2020.

- Svensk skogsindustri är just nu i ett spännande skede med utvecklingen av många nya avancerade produkter med ett högt förädlingsvärde. Regeringens mål ligger därför väl i linje med branschens egna ambitioner. Säger Marie S. Arwidson, vd på Skogsindustrierna.

Skogens ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden uppmärksammas också i handlingsplanen, bland annat vad det gäller hållbart skogsbruk. Här poängteras det gemensamma ansvaret för att öka miljöhänsynen i skogsbruket. Skogsindustrierna har nyligen lyft frågan i sin mångfaldsrapport som lanserades under våren och välkomnar regeringens ansats.

En rad andra frågor uppmärksammas i regeringens handlingsplan, allt från produktförädling till friluftsliv. Detta ses som positivt av skogsindustrin som efterlyser ett helhetsperspektiv i skogsfrågorna.

- Skogen är en gemensam resurs. Verksamhet, lagstiftning eller satsningar på ett område får omedelbart efterverkningar på ett annat. Det går inte att sätta mål för till exempel förnybara bränslen utan att biologisk mångfald, industri och friluftsliv påverkas. Därför är regeringens handlingsplan välkommen, säger Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna.

För ytterligare information:

Hannes Carl Borg, rådgivare näringspolitik Skogsindustrierna, 070-838 09 79
Karin Eriksson, presskontakt Skogsindustrierna, 070-254 48 49

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsindustrin sysselsätter drygt 70 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera